Naar inhoud
Enkel open op afspraak
MAAK EEN AFSPRAAK

thuisloket

Privacy en toegankelijkheid

Privacy

1. Algemeen

Deze privacyverklaring heeft tot doel je te informeren over hoe de gemeente Lille omgaat met persoonsgegevens die zij via verschillende kanalen verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de gemeente de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De gemeente verwerkt voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taken persoonsgegevens van burgers. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als je bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of een voorziening aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we je gegevens. Je mag als klant van gemeente Lille verwachten dat de medewerkers zorgvuldig omgaan met je gegevens.

In je contacten met het gemeentebestuur verstrek je persoonsgegevens. Je gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. Dit betekent dat wij in sommige gevallen je toestemming zullen vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. De gemeente Lille gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om je andere informatie toe te zenden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

De gemeente Lille bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

2. Website

Deze website werd gecreëerd in opdracht van de gemeente Lille. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je je er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Het gemeentebestuur van Lille kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het gemeentebestuur van Lille is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Het gemeentebestuur van Lille levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Het gemeentebestuur van Lille kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het gemeentebestuur zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar communicatie@lille.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het gemeentebestuur van Lille aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

3. Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan het gemeentebestuur van Lille. Het gemeentebestuur van Lille en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

4. Links naar websites beheerd door derden

Het gemeentebestuur van Lille plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Het gemeentebestuur van Lille geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Het gemeentebestuur van Lille aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het gemeentebestuur van Lille zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan het gemeentebestuur via communicatie@lille.be.

Het gemeentebestuur van Lille behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

5. Persoonsgegevens

Het gemeentebestuur van Lille verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan het gemeentebestuur dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Het gemeentebestuur verwerkt de persoonsgegevens om hem of haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat het gemeentebestuur persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan het gemeentebestuur de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden. Op aanvraag verleent het gemeentebestuur van Lille aan de bezoekers van de website toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand. Hiertoe kan het gemeentebestuur gecontacteerd worden op privacy@lille.be.

6. Welke rechten heb je?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 (zie punt 1) verlenen je een aantal rechten met betrekking op je persoonsgegevens die door de gemeente verwerkt worden.

Je hebt het recht het gemeentebestuur van Lille te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kan je de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen vier weken reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact op te nemen met communicatie@lille.be.

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit als je van mening bent dat het gemeentebestuur van Lille de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.

7. Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het gemeentebestuur van Lille behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

8. Beveiliging

De gemeente heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

9. Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn bevoegd.

10. Contactgegevens

Gemeente Lille, Rechtestraat 44, 2275 Lille – 014 88 20 10 – info@lille.be

11. COOKIES

 Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

2. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens je voorkeur onthouden, of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

3. Performantie-cookies

We gebruiken geen performantie-cookies.

4. Beheer van cookies

Via je browserinstellingen kun je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org

Je kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Lille streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.lille.be.


NALEVINGSSTATUS


De website www.lille.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

NIET-TOEGANKELIJKE INHOUD


De onderstaande inhoud is niet toegankelijke om de volgende reden(en):

1/ Niet-naleving van het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018


De webstie www.lille.be voldoet niet aan de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen, gesteld door het Vlaams Bestuursdecreet.

è Lokaal bestuur Lille werkt aan een nieuwe website om de niet-toegankelijkheid te verhelpen.


2/ Onevenredige last


De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. De gemeente kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

è Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke PDF’s

We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline.


3/ De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving


Op www.lille.be wordt doorgelinkt naar externe websites al dan niet via automatische integratie op de frontend. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.


EXTRA TOELICHTING


Lokaal bestuur Lille blijft werken aan toegankelijkheid op haar website www.lille.be.

De eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 permanent naleven mét aandacht  voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content.

De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig en lassen indien gewenst extra sensibiliserings- en trainingsmomenten in.


OPSTELLING VAN DEZE TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING


Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15 september 2020, in samenwerking met de webleverancier LCP.


FEEDBACK EN CONTACTGEGEVENS


Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten aan de communicatiedienst via communicatie@lille.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zicht voordoet.