Adoptie

Adopties in Belgiƫ

De adoptie is een juridische maatregel. De gemeentelijke tussenkomst blijft beperkt tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

In de Belgische wetgeving kent men twee soorten adopties, de gewone adoptie en de volle adoptie. Bij een gewone adoptie blijven de oorspronkelijke familiebanden bestaan.

Een volle adoptie verleent aan de geadopteerde en zijn afstammeling(en) hetzelfde statuut en dezelfde rechten als zij zouden hebben wanneer het kind effectief geboren was uit degenen die ten volle hebben geadopteerd. De oorspronkelijke familiebanden worden opgeheven.

Wens je een kind te adopteren, contacteer dan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap:

  • Vlaamse centrale autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin
  • Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel
  • 02 533 14 76 of 02 533 14 77

De adoptieprocedure verloopt via een notaris of de vrederechter.

Het homologatievonnis of -arrest (dit is de goedkeuring van de rechtbank) wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de woonplaats van de adoptant. De rechtbank of het Hof van Beroep stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar deze dienst. Eventuele verwittigingen, zoals wijzigingen aan akten, voor een nieuwe identiteitskaart, enz ... worden eveneens door deze laatste dienst geregeld.

Adopties in het buitenland

Een buitenlands adoptievonnis moet je in Belgiƫ eerst laten registreren bij de Federale Overheidsdienst Justitie:

  • directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden
  • Federale centrale autoriteit dienst internationale adoptie
  • Waterloolaan 15 - 1000 Brussel
  • 02 542 75 81

Daarna kan je de adoptiebeslissing op de dienst burgerlijke stand van je woonplaats laten overschrijven.

Een adoptieakte kan je aanvragen in het Thuisloket. 
 

Vraag hier uw akte aan