Bekendmaking openbaar onderzoek voor het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Datum bekendmaking dinsdag 29 november 2022

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen


BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK


Op 27 oktober 2022 heeft de provincieraad van Antwerpen een besluit genomen, waarin ze het ontwerp-Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (kortweg Beleidsplan Ruimte), voorlopig heeft vastgesteld, en waarbij ook een plan-milieueffectrapport (plan-MER) hoort.


Naast grondstoffen en energie wordt ruimte ook steeds meer een schaars goed. De oppervlakte van onze provincie blijft gelijk terwijl de vraag naar ruimte alsmaar toeneemt. Hebben we over een aantal jaren nog genoeg plek voor iedereen om te wonen, te werken en te leven, maar ook voor wateropvang, bossen en voedselproductie? Het Beleidsplan Ruimte herdefinieert het ruimtegebruik in de provincie Antwerpen. Deze visie op (middel)lange termijn zet de lijnen uit om de schaarse ruimte anders te gebruiken en dit ter vervanging van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA).


Het ontwerp-Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen bevat een strategische visie en drie beleidskaders, namelijk (1) Sterke netwerken: ruimte en mobiliteit; (2) Levendige kernen en (3) Verdichten en ontdichten van de ruimte.


Voor het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen en het plan-MER wordt nu een openbaaronderzoek georganiseerd.
Vanaf vrijdag 16 december 2022 tot en met woensdag 15 maart 2023 liggen beide plannen ter inzage op het provinciehuis van Antwerpen en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen.


U kan het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en de ontwerp-plan-MER ook, vanaf de aanvang van het openbaar onderzoek, volledig bekijken via de webpagina: www.provincieantwerpen.be/  beleidsplanruimte. Op deze webpagina vindt u tevens alle procesinformatie.


Op volgende momenten zullen (doorlopend toegankelijke) infomarkten georganiseerd worden :
• vrijdag 20 januari 2023 in het provinciehuis van Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen) tussen 16u30 en 21u00 met een lezing om 17u00 en 20u00;
• maandag 23 januari 2023 in het congrescentrum van de Schorre te Boom (congrescentrum De Pitte, Schommelei 1, 2850 Boom) tussen 16u30 en 21u00 met een lezing om 17u00 en 20u00;
• donderdag 26 januari 2023 in het cultuurhuis De Warande te Turnhout (Warandestraat 42, 2300 Turnhout) tussen 16u30 en 21u00 met een lezing om 17u00 en 20u00.


Tussen 14.00u en 16.30u van diezelfde dagen zullen eveneens infosessies georganiseerd worden voor gemeentebesturen en andere geïnteresseerden, waar dieper wordt ingegaan op een aantal onderwerpen uit het ontwerp-Beleidsplan Ruimte. Alle informatie is te vinden op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte  (klik op ‘info lokale besturen’).


Voor de gemeentebesturen wordt er daarnaast een gespreksronde voorzien tussen 30 januari 2023 en 17 februari 2023 waarvoor de gemeentebesturen tussen 16 december 2022 en 15 januari 2023 moeten inschrijven via www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte  (klik op ‘info lokale besturen’).


Reacties op het ontwerp-Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen en het ontwerp-plan-MER moeten uiterlijk op 15 maart 2023 schriftelijk bezorgd en gericht worden aan de deputatie van de provincie Antwerpen. Dit kan op volgende manieren:
• Per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be
• Per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
• Door afgifte tegen ontvangstbewijs:
 o op het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen)
 o in één van de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen
 o tijdens 1 van de infomarkten
• Door het insturen van het digitaal inspraakformulier, te vinden op  www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte 


Houd er rekening mee dat uw adviezen, opmerkingen of bezwaren voldoende duidelijk moeten zijn en met een duidelijke vermelding van het plan (Beleidsplan Ruimte of plan-MER) waarop u reageert.