Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het BCSD bestaat uit een voorzitter en een aantal leden. Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt het aantal leden. Het aantal leden, de voorzitter niet inbegrepen, hangt af van het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW. In Lille bestaat het BCSD uit 8 leden en de voorzitter.

Het BCSD beslist over de individuele dossiers, over maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Op eigen initiatief of op verzoek kan het BCSD advies geven over het gemeente- of OCMW-beleid aan het college, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het BCSD vergadert minstens één keer per maand in gesloten zitting.