Bijzonder plan van aanleg (BPA)

Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een beleidsdocument waarin de visie van de overheid wordt uitgedrukt over de ruimtelijke ordening. Het is een gemeentelijk bestemmingsplan dat gemaakt werd om het gewestplan te verfijnen. Een BPA is de voorloper van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het betreft ook een instrument om bestemmingen van gebieden te wijzigen en hier stedenbouwkundige voorschriften aan te koppelen. Lille beschikt nog over enkele goedgekeurde BPA's. Door de komst van de ruimtelijke uitvoeringsplannen is het vandaag niet meer mogelijk om nog BPA's te maken.

Je kan alle informatie over BPA's op grondgebied Lille raadplegen op het DSI Platform van de Vlaamse overheid: