Concessie graf

Een éénmalige concessie van 20 jaar voor een graf uit de procedure van ontruiming 

De graven van 1984 of ouder op de begraafplaats in Lille dewelke opgenomen werden in de procedure van ontruiming zijn verwijderd in het voorjaar van 2021.

Wie echter een graf wou behouden dat opgenomen was in deze procedure, kon een éénmalige concessie nemen van 20 jaar.  Een concessie is een overeenkomst van bruikleen dat aangegaan wordt door eenieder die er belang bij heeft. Dit hoeft geen erfgenaam te zijn.

Er werd een éénmalige concessie verleend van 20 jaar per persoon die begraven ligt in het graf. Je kon enkel een concessie nemen voor alle personen die er begraven liggen.  Een gedeeltelijke concessie of gedeeltelijke ontruiming was niet mogelijk. De kostprijs bedroeg 300 euro per persoon.

De aangevraagde concessies zijn gezamenlijk ingegaan op 01.03.2021 en lopen tot 28.02.2041.

De concessiehouder is verplicht het graf gedurende 20 jaar te onderhouden en te herstellen.

Bijbegraving in een concessie

Bijbegraving in een graf waarop een éénmalige concessie van 20 jaar werd genomen, kan enkel tijdens de eerste 10 jaar van deze concessieperiode. Hiervoor dien je een hernieuwing van de concessie te doen voor de resterende periode van 20 jaar van de oorspronkelijke concessie.  De kostprijs bedraagt momenteel 15 euro per begonnen jaar van bijbegraving. Ter illustratie: bijbegraving op 1 september 2022 = 15 x (2041 - 2022) = 285 euro voor de resterende periode tot 2041.

Voortijdige beëindiging van een concessie op vrijwillige basis

Indien je een concessie wil beëindigen, om welke reden dan ook, kan dit aangevraagd worden met onderstaand formulier. Vooraleer deze concessie definitief beëindigd wordt door het college van burgemeester en schepenen, zal dit gedurende 6 maanden aangeplakt worden aan de ingang van de begraafplaats en het betrokken graf. Bezwaren tegen de beëindiging kunnen schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.  Er kan in geen geval een gedeelte van de concessieprijs terugbetaald worden.  Na de aanplakkingsperiode en de definitieve beslissing tot beëindiging zal het graf kosteloos door de gemeente verwijderd worden.

Voortijdige beëindiging van een concessie op basis van verwaarlozing van het graf

Een concessiehouder of zijn erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. Wanneer blijkt dat dit doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekert, verzakt of bouwvallig is, kan er door het college van burgemeester en schepenen een akte van verwaarlozing opgemaakt worden.   Die akte wordt een jaar aan betreffend graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.  De concessiehouder of zijn erfgenamen dienen dan het graf binnen het jaar te herstellen en/of te onderhouden.  Indien dit niet gebeurt, zal de gemeente overgaan tot afbraak of wegneming van de materialen op het graf.  Daarenboven wordt er een einde gemaakt aan de concessie.  De betaalde prijs wordt niet terugbetaald.  De kosten van de ontruiming worden gedragen door de gemeente.

Een concessie aangegaan voor personen vreemd aan de gemeente

Voor volgende personen kan eveneens een hernieuwing van de concessie aangegaan worden maar hiervoor wordt het bedrag per persoon vermeerderd met 50% van de concessieprijs:

- die bij overlijden niet ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van de gemeente Lille;

- die bij overlijden niet minstens 10 jaar in Lille gewoond hebben en aansluitend om verzorgingsredenen verhuisd waren.

Weigering van een concessie

Een hernieuwing van een concessie zal geweigerd worden indien het graf op het moment van de aanvraag verwaarloosd is.