Concessie graf

Een concessie voor een graf in de procedure van ontruiming

De graven van 1984 of ouder op de begraafplaats in Lille worden opgenomen in de procedure van ontruiming. De aanplakking gebeurt van 1 maart 2020 tot en met 28 februari 2021.  Nadien worden de graven verwijderd. Je kan de informatie over deze procedure vinden op de pagina ontruiming graven  of bij het loket burgerzaken, Ingrid Buersens.

Wie echter een graf wil behouden dat opgenomen is in deze procedure, kan een concessie nemen.

Een concessie is een overeenkomst van bruikleen dat aangegaan wordt door eenieder die er belang bij heeft. Dit hoeft geen erfgenaam te zijn.

Een éénmalige concessie van 20 jaar

Voor de graven die in de procedure van ontruiming opgenomen zijn, wordt een éénmalige concessie verleend van 20 jaar per persoon die begraven ligt in het graf. Je kan enkel een concessie nemen voor alle personen die er begraven liggen.  Een gedeeltelijke concessie of gedeeltelijke ontruiming is niet mogelijk. De kostprijs bedraagt 300 euro per persoon.

De aangevraagde concessies zullen gezamenlijk ingaan op de datum beslist door het college van burgemeester en schepenen, en dit ten vroegste op de eerste dag na de aanplakkingsperiode.

De concessiehouder is verplicht het graf gedurende 20 jaar te onderhouden en te herstellen.

Indien na de periode van aanplakking op 1 maart 2021 blijkt dat deze graven waarvoor een concessie werd aangevraagd moeten verplaatst worden om de uitbreiding van het urnenveld en columbarium te kunnen doen, dan krijgen de personen die de aanvraag hebben gedaan nog de mogelijkheid om toch af te zien van betreffende concessie. Het graf zal dan vooralsnog verwijderd worden.  Dit gebeurt op kosten van de gemeente.

Bijbegraving in een concessie

Bijbegraving in een graf waarop een éénmalige concessie van 20 jaar werd genomen, kan enkel tijdens de eerste 10 jaar van deze concessieperiode. Hiervoor dien je een hernieuwing van de concessie te doen voor de resterende periode van 20 jaar van de oorspronkelijke concessie.  Hier wordt dus een grafrust van 10 jaar gegarandeerd.

Voortijdige beëindiging van een concessie op vrijwillige basis

Indien je een concessie wil beëindigen, om welke reden dan ook, kan dit aangevraagd worden met onderstaand formulier. Vooraleer deze concessie definitief beëindigd wordt door het college van burgemeester en schepenen, zal dit gedurende 6 maanden aangeplakt worden aan de ingang van de begraafplaats en het betrokken graf. Bezwaren tegen de beëindiging kunnen schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.  Er kan in geen geval een gedeelte van de concessieprijs terugbetaald worden.  Na de aanplakkingsperiode en de definitieve beslissing tot beëindiging zal het graf kosteloos door de gemeente verwijderd worden.

Voortijdige beëindiging van een concessie op basis van verwaarlozing van het graf

Een concessiehouder of zijn erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. Wanneer blijkt dat dit doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekert, verzakt of bouwvallig is, kan er door het college van burgemeester en schepenen een akte van verwaarlozing opgemaakt worden.   Die akte wordt een jaar aan betreffend graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.  De concessiehouder of zijn erfgenamen dienen dan het graf binnen het jaar te herstellen en/of te onderhouden.  Indien dit niet gebeurt, zal de gemeente overgaan tot afbraak of wegneming van de materialen op het graf.  Daarenboven wordt er een einde gemaakt aan de concessie.  De betaalde prijs wordt niet terugbetaald.  De kosten van de ontruiming worden gedragen door de gemeente.

Ontruiming van vervallen of beëindigde concessies

Wanneer een concessie vervallen of beëindigd is, mogen belanghebbenden de graftekens verwijderen, rekening houdend met 10 jaar grafrust. Het wegnemen mag gebeuren in de periode van 1 december tot 15 oktober. Dit mag enkel na schriftelijke kennisgeving aan de dienst burgerlijke stand door middel van onderstaand formulier.

De graven van vervallen of beëindigde concessies zullen door de gemeente ambtshalve verwijderd worden vanaf 14 dagen na vervaldag of stopzetting.

Een concessie aangegaan voor personen vreemd aan de gemeente

Voor volgende personen kan eveneens een concessie aangegaan worden maar hiervoor wordt het bedrag van 300 euro per persoon vermeerderd met 50%, aldus zijnde 450 euro per persoon:

- die bij overlijden niet ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van de gemeente Lille;

- die bij overlijden niet minstens 10 jaar in Lille gewoond hebben en aansluitend om verzorgingsredenen verhuisd waren.

Weigering van een concessie

Een concessie of hernieuwing van een concessie zal geweigerd worden indien het graf op het moment van de aanvraag verwaarloosd is.