Cultuurprojectsubsidie

Vraag je cultuurprojectsubsidie aan

Het gemeentebestuur van Lille verleent subsidies aan waardevolle cultuurinitiatieven. Cultuurprojectsubsidie is een manier om Lilse inwoners, al dan niet georganiseerd in erkende of ad hoc verenigingen, te stimuleren om zelf een cultuurproject in elkaar te steken of in de loop van de jaren een permanente cultuurwerking op te bouwen.

  • Het gemeentebestuur van Lille verleent subsidies aan cultuurinitiatieven die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Lille.
  • Het project wordt niet op een vaste, permanente basis georganiseerd. Een projectsubsidie kan wel een stimulans zijn om in de loop van enkele jaren een nieuwe, meer permanente cultuurwerking te ontwikkelen (bijvoorbeeld om het cultuurinitiatief verder uit te bouwen of om tot een nieuwe vereniging te komen).

  • Een projectdossier moet 3 maanden voor de realisatie van het project ingediend worden bij de cultuurdienst via het aanvraagformulier dat ter beschikking is. Tweemaal per jaar worden de ingediende projecten door de vrijetijdsraad geëvalueerd. Aanvragen moeten ingediend worden voor 1 september en voor 1 maart

  • Het toekennen van een subsidie gebeurt na advies van de vrijetijdsraad. 

  • Creativiteit en innovatie staan centraal. Het project heeft een buitengewone waarde voor het Lilse publiek en overstijgt de gewone werking van de aanvrager. Commerciële activiteiten komen niet in aanmerking.

  • De individuele aanvrager of minstens 75% van het bestuur woont in Lille. 

  • De aanvrager van de subsidie is verantwoordelijk voor de uitwerking, organisatie en financiële afhandeling van het project.

Op basis van het ingevulde aanvraagformulier verleent de vrijetijdsraad advies. De vrijetijdsraad toetst het project aan de voorwaarden tot aanvaarding, opgenomen in het cultuurprojectsubsidiereglement. Nadien geeft de raad punten op basis van de acht beoordelingscriteria. Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van het behaalde puntentotaal. Dit puntentotaal, samen met advies, wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist uiterlijk één maand voor de start van het project over aanvaarding van het project en de concrete projectsubsidie. Het toegekende subsidiebedrag wordt in twee schijven uitbetaald. De eerste schijf van 75% van het subsidiebedrag wordt door de gemeente uitbetaald bij toekenning van de subsidie en ten vroegste drie maanden voor de aanvang van het project. De tweede schijf van 25% wordt uitbetaald na afloop van het project en nadat het evaluatieformulier ten laatste twee maanden na het evenement is binnengebracht bij de cultuurdienst.

Vul het evaluatieformulier in