Echtscheiding

Vraag hier je akte aan - Akte van huwelijk

Een echtscheiding is de ontbinding van een burgerlijk huwelijk. Het is de rechtbank die de echtscheiding uitspreekt.

Er zijn twee vormen van echtscheiding:

  • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)
  • echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

Meestal regelt men de ontbinding van een huwelijk met een notaris of advocaat. De dienst Burgerlijke Stand wordt slechts in laatste instantie soms nog ingeschakeld, nl. bij het definitief worden van de procedure indien er geen huwelijksakte beschikbaar is in de centrale databank waarop deze echtscheiding betrekking heeft. Een echtscheidingsvonnis wordt definitief, m.a.w. heeft kracht van gewijsde, indien de voorgeschreven beroepstermijn is verstreken en er tegen het vonnis of arrest geen beroep is aangetekend.

Wanneer het vonnis definitief is, stuurt de griffier van de bevoegde gerechtelijke instantie, binnen de termijn van 1 maand, een uittreksel naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de echtgenoten is ingeschreven.

Indien de huwelijksakte beschikbaar is in de Databank Akten Burgerlijke Stand dan wordt hier automatisch melding opgemaakt van de echtscheiding. 

Wanneer is je huwelijk officieel ontbonden?

Sommigen menen dat hun huwelijk ontbonden is, wanneer de gerechtelijke overheid de echtscheiding heeft uitgesproken. Dit is echter niet juist.

Voor bepaalde instanties is de datum van kracht van gewijsde, m.a.w. de datum waarop de beroepstermijn verstreken is, belangrijk.
In vele gevallen zal men echter rekening houden met de datum van registratie van het vonnis of het arrest in de registers van de burgerlijke stand.

Hoe kan ik mijn echtscheiding bewijzen?

Je kan steeds een uittreksel/afschrift van huwelijksakte met vermelding van echtscheiding opvragen via het thuisloket.  Op een attest van woonst staat je burgerlijke staat ook vermeld.

Een huwelijksakte met vermelding echtscheiding kan je opvragen via onderstaande knop.

Vraag hier je akte aan - Akte van huwelijk