Erkenning als Lilse cultuurvereniging

De gemeente ondersteunt het verenigingsleven in Lille op verschillende manieren. Als je samen met een aantal mensen hebt besloten om in groeps- of verenigingsverband de handen in elkaar te slaan, kan je bij de cultuurdienst een erkenningsaanvraag indienen.

Verenigingen, organisaties of instellingen waarvan minstens 50 procent van de leden inwoner is van de gemeente Lille en die een activiteit ontwikkelen op één of meerdere van volgende gebieden komen in aanmerking om erkend te worden als Lilse cultuurvereniging:
 • het beoefenen van amateurkunsten
 • sociocultureel vormings- en ontwikkelingswerk
 • gemeenschapsvormende en -opbouwende initiatieven
 • culturele vrijetijdsbesteding
 • recreatieve activiteiten

 Om erkend te worden en te blijven moet een vereniging voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • op regelmatige basis activiteiten organiseren op het grondgebied van Lille en zich richten op ontspanning, vorming, informatie of kunstbeoefening in groepsverband;
 • haar zetel in Lille hebben en bewijzen dat de werking hoofdzakelijk gericht is op de Lilse gemeenschap;
 • de vereniging moet geleid worden door een bestuur dat minstens uit drie leden bestaat, waarbij minstens de helft van de bestuursleden in Lille woonachtig zijn;
 • verenigingen met commerciële doeleinden kunnen niet als culturele vereniging erkend worden;
 • politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen die culturele activiteiten organiseren, kunnen wel erkend maar niet gesubsidieerd worden;
 • een vereniging komt in aanmerking voor erkenning na 1 jaar culturele werking;
 • jaarlijks actuele gegevens i.v.m. bestuur, leden en activiteiten indienen en ermee akkoord gaan dat haar werking door het gemeentebestuur kan gecontroleerd worden;
 • de vereniging mag niet erkend zijn door een andere erkende gemeentelijke adviesraad.

De aanvraag tot erkenning wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag omvat:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • een exemplaar van de statuten of een omschrijving van het nagestreefde doel;
 • de samenstelling van het bestuur met de vermelding van de voornaam, de naam en het adres van de bestuursleden;
 • de opgave van het aantal leden;
 • een verslag samen met de nodige bewijsstukken over de activiteiten gerealiseerd tijdens het vorig werkjaar.

Deze aanvraag wordt voorgelegd ter advies aan de gemeentelijke vrijetijdsraad. Nadien wordt de erkenning officieel geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen.