Everzwijnen

Geen everzwijnen in onze gemeente

Wilde everzwijnen zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in Vlaanderen. De ene onthaalt het dier op gejuich, de andere ziet het dier liever zo snel mogelijk weer verdwijnen. Feit is dat het wilde everzwijnen behoren tot het inheems wild en een verrijking kunnen vormen voor de biodiversiteit.

Omgeploegde weides, vraatschade, kans op overdracht van wildziektes naar varkens, een verhoogd risico op aanrijdingen… vormen de keerzijde van de medaille. De grootte en het risico op schade is de sturende factor in de aanpak van wilde everzwijnen op terrein maar ook voor het voor het beleid in het algemeen.

Om tot een gedragen aanpak te komen, organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos jaarlijks overleg tussen vertegenwoordigers van landbouw, natuur, jacht, bijzondere veldwachters en lokale overheden.

Vlaanderen is ingedeeld in faunabeheerzones. Dit zijn gebieden die afgebakend zijn met natuurlijke grenzen zoals bijvoorbeeld kanalen of autosnelwegen... Deze natuurlijke grenzen bemoeilijken de verspreiding en uitwisseling van everzwijn van het ene leefgebied naar het andere leefgebied. Door Vlaanderen in te delen in verschillende faunabeheerzones waakt men erover dat de afgesproken aanpak zoveel als mogelijk een antwoord biedt op de lokale problematiek.

Meld everzwijnen

Het overleg rond everzwijnen per faunabeheerzones wil een consensus bereiken over de populatiedoelstelling. Voor de zone waar Lille in ligt, is een nultolerantie afgesproken: er zijn er geen en we willen er geen. Alle jagers engageren zich om de stand op nul te houden. Wie everzwijnen of schade aangebracht door everzwijnen opmerkt, kan dit melden bij de milieudienst.