Exploitatievergunning horeca

Vraag je exploitatie- en drankvergunning aan

Wil je een horecazaak uitbaten in een publiek toegankelijke ruimte dan heb je een vergunning nodig. Deze vergunning bestaat uit 2 delen:

 • drankvergunning (voor gegiste dranken en/of sterke dranken)
 • exploitatievergunning

Heb je enkel een drankvergunning nodig voor een éénmalig event, dan verwijzen we graag door naar de vergunningen voor occasionele drankgelegenheden.

Voorwaarden

 1. Afsluiten van een verplichte verzekering 'brand en ontploffing' en 'burgerlijke aansprakelijkheid';
 2. Voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften: preventiecontrole door de brandweer;
 3. Positieve beoordeling op vlak van openbare orde, veiligheid en rust: moraliteitscontrole door de politie; 
 4. Voldoen aan de vestigingsformaliteiten als ondernemer conform de handelswetgeving: inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, voorleggen vergunningen of attesten die wettelijk voorgeschreven zijn;
 5. Indien in de horecazaak gegiste en/of sterke dranken worden geschonken, dient de exploitant tevens te voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samen ordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken en de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank. Voor deze zaken geldt de exploitatievergunning tevens als tapvergunning.

Kostprijs

Voor de brandpreventiecontrole door de brandweer worden de tarieven aangerekend volgens het retributiereglement van de HVZ Taxandria.

Aanvragen

Een vergunning aanvragen kan via bovenstaande knop en de toelating zal verleend worden door het college van burgemeester en schepenen mits positieve beoordeling van bovenstaande voorwaarden.

Toe te voegen bewijsstukken: 

 1. Kopie identiteitskaart van de verantwoordelijke uitbater(s)
 2. Uittreksel strafregister model 596.1 van alle uitbaters 
 3. Kopie van de statuten van de vennootschap (indien van toepassing)
 4. Bewijs verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffingsgevaar
 5. Keuringsattest elektriciteitsinstallatie
 6. Keuringsattest gasinstallatie
 7. Bewijs meldingsbrief of toelating voedingsinspectie (FAVV)
 8. Kopie handelshuurovereenkomst indien u huurder bent van de horecazaak.

Belangrijk:

 • De exploitatievergunning wordt voor onbepaalde duur afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde horecazaak. Wanneer de exploitant wijzigt of een nieuwe horecazaak wordt opgestart, dan dient een nieuwe exploitatievergunning te worden aangevraagd.
 • De burgemeester kan beslissen om in de exploitatievergunning bijzondere voorwaarden op te nemen afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de aard of de ligging van de horecazaak.
 • De vergunning wordt afgeleverd voor onbepaalde duur. In afwijking hiervan kan een exploitatievergunning uitgereikt worden voor een bepaalde duur van zes maanden indien uit het onderzoek van de voorwaarden blijkt dat één of meerdere adviserende instanties nog geen advies heeft of hebben verstrekt of een gunstig advies onder voorbehoud uitbrengt of uitbrengen. Deze exploitatievergunning kan maximaal één maal verlengd worden voor een periode van zes maanden.
 • De vergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd en afgegeven.
 • De exploitant heeft de verplichting om de sluiting van de horecazaak, de wijziging van exploitant en wijzigingen in de horecazaak die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester. Dit kan door te mailen naar: ondernemen@lille.be.

Wetgeving

Uniform gemeentelijke politieverordening (UGP)

Nuttige info

Hoe brandveilig is jouw zaak

Startersbrochure horeca