Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening openluchtrecreatieve verblijven

De gemeenteraad stelde de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening openluchtrecreatieve verblijven vast. Je vindt de verordening hieronder.

Het bouwen van een weekendverblijf is enkel mogelijk mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • het uitvoeren van de nodige infrastructuurwerken om de rijweg voldoende uit te rusten
  • het strikt naleven van de bouwvoorschriften
  • de constructie mag uitsluitend gebruikt worden als recreatief verblijf 
  • het strikt naleven van het verbod op ‘vertuinen’ en wijzigen van het bodemreliëf

Uitrusting rijweg

Het perceel kan niet bebouwd worden als dit NIET gelegen is langs een voldoende uitgeruste weg conform de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Een weg is voldoende uitgerust wanneer deze voldoet aan volgende minimale voorwaarden:

  • verharding met steenslagfundering (diepte fundering minimaal 25cm) of andere waterdoorlatende materialen in functie van de plaatselijke noodwendigheden;
  • minimale breedte van de verharde weg van 4 meter;
  • minimale vrije hoogte (over de minimale breedte van 4 meter) van 4 meter en
  • aanwezigheid van een elektriciteitsnet.

De infrastructuurwerken voor het voldoende uitrusten van de rijweg moeten uitgevoerd worden tot aan de eerstvolgende weg die door het gemeentebestuur als voldoende uitgerust kan worden beschouwd in de zin van bovenstaande bepalingen.

Voorafgaand aan de indiening van een omgevingsaanvraag voor het oprichten van een weekendverblijf, dien je dus:

  • een omgevingsvergunning aan te vragen voor de infrastructuurwerken aan de rijweg incl. uitvoeringsdossier (bestek, lastvoorwaarden, meetstaat, opmetingsplannen, …) eventueel in samenwerking met een ontwerpbureau of landmeter 
  • een bewijs voor te leggen dat de rijweg van de nieuwe voldoende uitgerust weg gratis overgedragen zal worden aan het gemeentebestuur. Alle nodige notariële en andere aktekosten zijn ten laste van de aanvrager.

De nodige infrastructuurwerken aan de rijweg moeten volledig uitgevoerd zijn vooraleer je een omgevingsvergunning voor je recreatief verblijf kan indienen.