Subsidie groendak

Een groendak is een dak waarop je een begroeiing van planten aanlegt. Een groendak bestaat uit minstens drie lagen: een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag.

Bij een extensief groendak (vegetatiedak) bestaat de beplanting uit mossen, vetplanten en/of kruidachtige planten.

Een intensief groendak (daktuin) heeft een begroeiing die vooral bestaat uit grassen, kruiden, struiken en zelfs bomen.

Voor de aanleg van beide types groendak kun je van de gemeente Lille subsidie krijgen.

Bedrag

De premie bedraagt 20 euro per m² en maximaal 200 euro per aanvraag.

Voorwaarden

 • De premie kan aangevraagd worden door:
  • een natuurlijke persoon (particulier) en eigenaar van de woning is
  • een natuurlijke persoon (particulier) en gebruiker of huurder van de woning
  • een sociale huisvestingsmaatschappij
  • een erkende verenigingen
 • De woning waarop het groendak/-gevel wordt geplaatst, dient op het grondgebied van de gemeente Lille gelegen te zijn en moet als hoofdverblijfplaats dienen.
 • De premie kan alleen toegekend worden voor vergunde of vergund geacht gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
 • De stedenbouwkundige voorschriften moeten nageleefd te worden en de installatie moet beantwoorden aan de regels van goed vakmanschap en in overeenstemming zijn met bestaande wetten, reglementen en verordeningen. Indien nodig moet tijdig een omgevingsvergunning aangevraagd worden.
 • Een omgevingsvergunning is o.a. vereist als de plaatsing van een groendak een wijziging van het totale volume van de woning tot gevolg heeft.
 • Het groendak moet een permanent en definitief karakter hebben.
 • De minimale oppervlakte van het groendak bedraagt 1 m².
 • De subsidie bedraagt maximaal 200 euro.
 • De plaatsing moet gebeuren door een aannemer of een andere persoon met degelijke vakkennis ter zake.
 • De beoordeling of de dragende constructie voldoende draagkracht bezit om een groendak te dragen, moet gebeuren door de aannemer of een ander een gekwalificeerd persoon (architect, ingenieur, …).
 • Je ontvangt de premie voor zover de aanleg van een groendak niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.

Procedure

De aanvraag voor het bekomen van de premie moet je indienen voor de uitvoering van de werken.