Huwelijksbeletselen

 • het burgerlijk huwelijk gaat het kerkelijk huwelijk vooraf
 • niemand mag een huwelijk aangaan vóór de leeftijd van 18 jaar. De jeugdrechtbank kan echter, om gewichtige redenen, ontheffing van de leeftijds-vereiste verlenen.
 • men mag géén tweede huwelijk aangaan voordat het eerste is ontbonden. Een huwelijk kan ontbonden worden door:
  • de dood van de echtgenoot of echtgenote
  • echtscheiding
  • nietigverklaring van het huwelijk
 • het huwelijk is verboden:
  • tussen alle bloedverwanten in de rechte op- en neergaande lijn en tussen de aanverwanten in dezelfde lijn
  • in de zijlijn tussen broers of halfbroers, tussen zusters of halfzusters, tussen broer en zuster of halfbroer en halfzuster
  • voor geadopteerde personen zijn er nog andere beletselen
 • het huwelijk is ook verboden tussen oom en nicht of neef, of tussen tante en nicht of neef.  De Koning kan hiervoor echter, om gewichtige redenen, dit laatste verbod opheffen.

Er is geen huwelijk indien uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet gericht is op het totstandbrengen van een duurzame levens-gemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwd zijn.