Inleefreis

Bewoners van de gemeente die belangeloos de handen uit de mouwen steken in het Zuiden kunnen een steunbijdrage krijgen. Dat kan op diverse manieren:

  • als jongere in het kader van een korte inleefreis (Bouworde, Damiaanbouwkampen)
  • als student, in het kader van een stage
  • als vrijwilliger van korte of langere duur in het kader van een project
  • als coöperant/ontwikkelingswerker/missionaris voor een engagement van lange termijn.

Voor elke vorm van inleefreis wordt er elk werkjaar een vast tarief afgesproken en uitgekeerd als een gemotiveerde aanvraag is ingediend. Dit kan via het aanvraagformulier voor 4de pijlerinitiatieven.

Het gaat om een ‘aanmoedigingspremie’ die moet worden besteed aan het project waar men zich voor inzet. Het mag niet dienen voor de persoonlijke reis- en verblijfkosten van de vrijwilliger.

Het is ook mogelijk om een beperkte financiële toelage te voorzien voor een sensibilisatieproject voor of na de reis/verblijf ter plaatse. Meer informatie hierover vind je bij steun voor eenmalige educatieve en sensibiliserende activiteiten.

Een (reis-)verslag of een getuigenis met beeldmateriaal na afloop wordt gewaardeerd.

Informatie over de procedure:

De solidariteitsraad wil voldoende inhoudelijke informatie opvragen over het project om het naar zijn kwaliteit te kunnen beoordelen. Aanvragen komen in aanmerking als de aanvrager of organisatie zich heeft voorgesteld op de solidariteitsraad en een voorstellingsfiche heeft ingevuld.
Van elke aanvragende 4de pijler initiatief in de gemeente kan maar jaarlijks één project in het Zuiden goedgekeurd worden.

Aanvragen voor subsidies kunnen maar beoordeeld worden op de jaarlijkse vervaldag (1 mei). Om in aanmerking te komen moet de organisatie reeds minstens op één of twee vergaderingen van de solidariteitsraad aanwezig zijn geweest of zich verontschuldigd hebben. 

  • De stuurgroep van de solidariteitsraad bespreekt de aanvragen en geeft ook inhoudelijk toelichting bij de adviezen die ze formuleert.
  • Op de tweede solidariteitsraad, die plaatsheeft in de maand mei of juni, wordt het advies tot verdeling van de subsidies ter goedkeuring aan de volledige solidariteitsraad voorgelegd. Elke organisatie komt zijn project voorstellen op deze vergadering.
  • Het besluit van deze solidariteitsraad wordt op het eerstvolgende Schepencollege besproken.
  • De eerstvolgende gemeenteraad spreekt zich uit over de subsidieverdeling.
  • De uitbetaling van de toegekende subsidies kan plaatsvinden.

Op het einde van elk subsidiejaar wordt elke projectaanvrager gevraagd om op de vergadering van de solidariteitsraad een kort verslag te brengen, met de stand van zaken (organisatorisch en financieel) en een beknopt actieplan voor het volgende werkjaar, voor te stellen. De evolutie van het project moet duidelijk aanwijsbaar zijn. Ter illustratie kan beeldmateriaal gebruikt worden. Op elke andere vergadering worden de leden aangemoedigd om regelmatig verslag te brengen over de werking van hun organisatie en hun projecten, hier en in het Zuiden.
Bezorg voor 1 mei van het lopende werkjaar onderstaand formulier.