Klacht over dienstverlening

Met klachten over de gemeente Lille kan je terecht bij onze klachtenambtenaar. Het kan zowel gaan om klachten over handelingen of prestaties van medewerkers als van gemeentelijke mandatarissen.

Hebben onze diensten je foutief geïnformeerd? Werden in jouw dossier de juiste procedures niet gevolgd? Werd je onvriendelijk behandeld door een ambtenaar? Dan kan je een klacht formuleren.

Een melding is geen klacht

Wanneer je een melding doet, signaleer je een bepaalde tekortkoming in het functioneren van de gemeente. Bijvoorbeeld: een eerste melding van een defect aan het wegdek. Het niet correct inspelen op meldingen of vragen om informatie kan wel aanleiding geven tot het formuleren van een klacht.

Voorwaarden tot klachtenbehandeling

•    je mag niet al eerder een klacht hebben ingediend (referteperiode van ½ jaar over identiek dezelfde klacht)
•    de tijdspanne tussen de feiten en de indiening van de klacht mag niet langer dan een jaar bedragen
•    je moet eerder al stappen hebben ondernomen (rekening houdend met de zwaarwichtigheid van de feiten, bv. nog geen meldingsformulier ingediend)
•    de wetgeving mag niet in specifieke beroepsprocedures voorzien i.v.m. het onderwerp van een klacht
•    over het onderwerp mag geen gerechtelijke procedure lopen
•    de klacht mag niet anoniem zijn
•    de klacht moet betrekking hebben op het gemeentebestuur of de gemeentediensten

Een klacht indienen kan op verschillende manieren:

  • per e-mail naar klachten@lille.be
  • per brief naar ‘Klachtenambtenaar gemeente Lille, Rechtestraat 44, 2275 Lille.’

Mondelinge of telefonische klachten worden niet aanvaard. Uiteraard ben je welkom om je verhaal te komen doen maar een officiële klacht moet worden gevolgd door een schriftelijk verslag.

Reglementen en verordeningen