Leefloon

Heb je geen inkomen (loon, uitkering, pensioen, ...) en ben je niet in staat om te werken? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een leefloon aanvragen bij de sociale dienst. Heb je wel een inkomen, maar is dit lager dan het leefloon? Dan kan je vragen om het verschil bij te passen. 

Voor wie?

 • Je verblijft in de gemeente.
 • Je hebt de Belgische nationaliteit of je bent:
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • staatloze
  • erkende vluchteling
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
 • Je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard of je hebt kind(eren) ten laste of je bent in verwachting.
 • Je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kan er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • Je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid.
 • Je hebt eerst je recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt. Bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... Je moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Voldoe je niet aan één van bovenstaande voorwaarden, maar bevind je je wel in een noodsituatie? Bijvoorbeeld: je hebt geen onderdak, je kan geen eten en kleding kopen, je hebt niet de mogelijkheden om jezelf te wassen of je hebt geen toegang tot gezondheidszorg. Dan heb je mogelijk wel recht op een equivalent leefloon. Het bedrag is hetzelfde als van het leefloon.

Bedrag?

Het bedrag van het leefloon wordt bepaald op basis van jouw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Categorie 1 - Samenwonende: Je leeft samen met één of meerdere personen waarmee je de uitgaven voor het huishouden (huur, elektriciteit, ...) deelt. De samenwonende persoon moet niet noodzakelijk je partner zijn.
 • Categorie 2 - Alleenstaande: Je woont alleen.
 • Categorie 3 - Samenwonende met gezinslast: Je hebt minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste. Als je in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe je behoort. Je vindt de actuele bedragen op de website van de Vlaamse Overheid

Hoe aanvragen?

Je kan de sociale dienst telefonisch of per e-mail contacteren. Vermeld zeker je naam, telefoonnummer en je vraag voor een leefloon.

Wat meebrengen?

 • je identiteitskaart
 • overzicht van de inkomsten van jou en alle gezinsleden (loonfiche, attest van uitkering, pensioen, ...)
 • overzicht van de spaargelden van jou en alle gezinsleden
 • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden (zichtrekeningen, spaarrekeningen, ...) Breng hiervoor je gsm met bankapp of je bankkaart mee.

Verdere procedure?

 1. Een maatschappelijk assistent zal je telefonisch te woord staan en samen met jou een afspraak maken voor een gesprek.
 2. Tijdens dit gesprek zal de maatschappelijk assistent je situatie in kaart brengen en bekijken of je recht hebt op andere uitkeringen. Dit is het sociaal-financieel onderzoek. Indien je andere uitkeringen kan genieten, moeten deze eerst in orde gebracht worden alvorens je een leefloon kan aanvragen.
 3. De maatschappelijk assistent legt zijn/haar bevindingen voor aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit comité zal beslissen of je in aanmerking komt voor een leefloon.
 4. Je ontvangt een brief van de beslissing.
 5. Als je een leefloon krijgt toegekend, zal je op regelmatige basis een gesprek hebben met de maatschappelijk assistent. Jullie stellen samen een contract (GPMI) op waarin alle afspraken worden genoteerd. Deze afspraken zijn individueel verschillend en hebben als doel om je situatie te verbeteren. Zo kan er bijvoorbeeld gevraagd worden om een opleiding te gaan volgen, een woonst te zoeken, schulden af te betalen, vrijwilligerswerk uit te voeren,... Als je deze afspraken niet naleeft, kunnen er sancties worden opgelegd.
 6. Als je een leefloon krijgt, heb je nog recht op andere voordelen en diensten. De maatschappelijk assistent zal je hierover informeren.

Kostprijs?

Deze dienstverlening is gratis.