Register onbebouwde percelen

Het Register Onbebouwde Percelen is voor de gemeente en Vlaanderen enkel een richtlijn om te zien welke onbebouwde percelen er nog in aanmerking kunnen komen voor bebouwing.

Het register lijst op hoeveel onbebouwde percelen in woongebied in aanmerking komen voor bebouwing, geeft aan waar die percelen zich situeren en welke van die kavels eigendom zijn van Vlaamse besturen, Vlaamse semipublieke rechtspersonen of private eigenaars.

Een analyse van de gegevens uit dit register kan vervolgens van nut zijn om verdichtingsprojecten te onderzoeken, gronden aan te kopen, gebieden te ordenen of te verkavelen, …

Momenteel is er in Lille geen heffing op onbebouwde percelen dus heeft de opname in dit register momenteel ook geen gevolgen voor de eigenaar(s).