Melding van een vermoedelijk bouwmisdrijf

Bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering rond ruimtelijke ordening die strafbaar gesteld zijn door de wetgeving.

Online melden

Met het online formulier kun je op de eenvoudigste manier melding doen.

Bouwmisdrijf of -overtreding? Meld het hier

Schriftelijk melden

Liever niet online melden? Het kan ook schriftelijk.

Stuur een mail naar handhaving@lille.be of een brief naar:  

Gemeentebestuur Lille
Dienst handhaving
Rechtestraat 44
2275 Lille

Welke bewijsstukken moet je toevoegen? 

Voor een vlotte behandeling van het dossier is het aangewezen enkele bewijsstukken toe te voegen:

 • Je contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Anonieme klachten behandelen we niet.
 • Het exacte adres of kadastrale gegevens van de vermoedelijke schending.
 • Beschrijving van de werken of handelingen.
 • Zijn de werken of handelingen uitgevoerd of nog in uitvoering.
 • Foto’s.
 • Vermoedelijke overtreder(s).

Opmerking

We treden niet op bij geschillen tussen burgers onderling zoals betwisting van eigendomsrechten, erfdienstbaarheden, (water)schade… Hiervoor kan je terecht bij een bemiddelaar of het vredegerecht.

We geven evenmin bouwadvies. Hiervoor kan je best contact opnemen met de
dienst ruimtelijke ordening via stedenbouw@lille.be

Opstart omgevingshandhaving 

We hanteren het ‘handhavingsprogramma omgeving’ (zie bijlage onderaan) als leidraad om efficiënt en doelmatig op te treden.

De volgende prioriteiten worden o.a. binnen onze gemeente als prioritair gecatalogeerd:

 • overtredingen m.b.t. al dan niet zone-eigen weekendverblijven;
 • overtredingen in het open ruimte-gebied;
 • schendingen met een grote precedentwaarde.

Voor schendingen die binnen de prioriteitenlijst vallen, zal een handhavingstraject worden opgestart. IOK treedt op inzake schendingen binnen onze prioriteiten en stelt zowel een verbalisant ruimtelijke ordening als een stedenbouwkundige inspecteur ter beschikking.

De gemeente kan beroep doen op de verbalisant ruimtelijke ordening om in te zetten op preventieve handhaving (raadgeving en aanmaning) en voor de vaststellingen van schendingen, de opmaak van een proces-verbaal (bij misdrijf) of verslag van vaststelling (bij inbreuk) en het opleggen van een stakingsbevel.

De stedenbouwkundige inspecteur kan door de gemeente aangesproken worden voor het opmaken van herstelvorderingen, inleiden van herstelvorderingen bij het openbaar ministerie, het opleggen van bestuurlijke herstelmaatregelen en het afsluiten van minnelijke schikkingen.

Voor schendingen die niet binnen de prioriteitenlijst vallen en die het voorwerp uitmaken van een klacht of melding, zal in principe geen handhavingstraject worden opgestart maar kan wel zachte handhaving toegepast worden d.m.v. raadgeving en aanmaning of door het opstellen van een proces-verbaal of verslag van vaststelling.

Voor handhaving zowel inzake ruimtelijke ordening als milieu wordt door de gemeente ingezet op samenwerking met alle betrokken partners, waaronder Vlaamse overheid en Parket. Verder is samenwerking met andere gewestelijke instanties vereist, zoals onder meer met Agentschap Natuur en Bos, OVAM,… Deze instanties treden telkens binnen hun eigen prioriteiten en bevoegdheden op.

De gemeente behandelt eerst de meldingen van algemeen belang en voor een goede ruimtelijke ordening.

Hoe gaan we te werk?

1. We behandelen de melding/klacht discreet

We doen eerst een vooronderzoek op kantoor. We kijken na of de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening nageleefd worden. Eventueel doen we ook een controle ter plaatse.

2. We bepalen of de schending binnen onze prioriteiten valt

 • Geen overtreding: we sluiten het dossier af.
 • Overtreding maar geen prioriteit: je krijgt een mail met mogelijke opties.
 • Overtreding binnen onze prioriteit: dossier zal doorgegeven aan IOK en door IOK opgevolgd worden.

3. Het ongedaan maken van de gevolgen van de schending kan gebeuren door:

 • Hetzij de staking van het strijdig gebruik.
 • Vrijwillig herstel.
 • Hetzij het aanvragen van een regularisatievergunning en indien een vergunning wordt verkregen, deze volledig uit te voeren.
 • Hetzij het aanvragen van een minnelijke schikking en indien een minnelijke schikking wordt afgesloten, deze volledig uit te voeren.

4. Mogelijke scenario’s

 • Overtredingen die volledig werden geregulariseerd of hersteld in oorspronkelijke staat zal het handhavingsdossier afgesloten worden.
 • Overtredingen niet binnen onze prioriteiten die niet werden geregulariseerd of hersteld in oorspronkelijke toestand, kan een proces-verbaal opgesteld en bezorgd worden aan het parket.
 • Overtredingen binnen onze prioriteiten die niet werden geregulariseerd of hersteld in oorspronkelijke toestand, zal een proces-verbaal opgesteld en bezorgd worden aan het parket én zal een herstelvordering opgemaakt worden door IOK.