Naar inhoud
thuisloket

Waarom staat het gras zo hoog in onze bermen?

Tractor met maaibalk aan het werk.
Het gras staat hoog in sommige bermen. Dat komt omdat de bermen niet altijd gemaaid mogen worden. We mogen pas 15 juni beginnen met maaien omdat de planten eerst zaad moeten kweken. Het kan tot zes weken duren voor we alle bermen in onze gemeente gemaaid hebben.

Vlaanderen heeft zoveel wegen dat de totale oppervlakte van alle wegbermen samen bijna zo groot is als de totale oppervlakte erkend natuurreservaat. Wegbermen zijn kleine, langgerekte stukjes natuur die toelaten dat planten en bloemen zich kunnen verplaatsen tussen natuurgebieden. De bloemenrijke bermen zijn ook een schuilplaats voor insecten en kleine zoogdieren. Ecologisch bermbeheer kan bijgevolg sterk bijdragen tot het natuurbehoud en de instandhouding van veel wilde planten en dieren. 

Het Bermdecreet (1984) legt de spelregels vast voor het natuurvriendelijk beheren van bermen. Dit is ook van toepassing op de wegbermen, die de gemeente onderhoudt. De spelregels uit het decreet:
  • verbod op gebruik van pesticiden
  • bermen mogen niet gemaaid worden vóór 15 juni
  • een tweede maaibeurt mag pas na 15 september

De maaidata in het bermbesluit zijn gekozen in functie van de bloei. Na 15 juni is de voorjaarsbloei grotendeels voorbij en hebben soorten de kans gehad zaad te zetten. Wanneer ze vervolgens worden afgemaaid vallen de zaden op de grond, waar ze volgend jaar kunnen kiemen. Hetzelfde geldt voor de zomerbloeiers, daarom mag de tweede maaibeurt pas na 15 september plaatsvinden. Door dit aangepast maaibeheer kan de achteruitgang van sommige plantensoorten gestopt worden.

Beheer in de praktijk

Omwille van de veiligheid en zichtbaarheid op de openbare weg kunnen we al voor 15 juni maaien. Dan mogen we enkel de bermen binnen de bebouwde kom over een beperkte breedte van 1 meter laten maaien. 

Geen pesticiden

De gemeente doet heel wat inspanningen om met een aangepast beheer de natuurwaarde van de bermen te vergroten. Grijp daarom zelf niet naar de spuit om onkruid op voetpaden en in goten te verdelgen. Pesticiden horen niet thuis in de bermen! Dit is bij wet verboden.

 

Datum van het bericht: donderdag 07 mei 2020

Alle nieuws