Naar inhoud
thuisloket

Openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027

15 september 2020 startte het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en van de Maas. Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen.

De plannen werden voorbereid binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de bekkenstructuren. De CIW staat in voor de organisatie van het openbaar onderzoek.

De stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit verschillende delen:

-                  de beheerplannen voor het Vlaamse deel van de internationale stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas;

-                  elf bekkenspecifieke delen;

-                  zes grondwatersysteemspecifieke delen;

-                  het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas;

-                  de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

De overstromingsrisicobeheerplannen en het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan zijn in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd. 

Terinzagelegging van de documenten

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 bepaalt dat de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen tijdens een openbaar onderzoek ter inzage gelegd worden bij de gemeenten waarvan het grondgebied geheel of ten dele wordt bestreken door de stroomgebiedbeheerplannen.

De terinzagelegging van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen verloopt volledig digitaal via de website www.volvanwater.be (website actief vanaf 15/09, om 10u). Op die manier is alle informatie (plandelen, geoloketten, actiefiches en achtergrondinformatie) op één plaats raadpleegbaar en kan gemakkelijk doorgeklikt worden van het ene document naar het andere.

De ontwerpplannen zijn raadpleegbaar op www.volvanwater.be. Op de website www.volvanwater.be kunnen burgers via een zoekmodule opzoeken welke planonderdelen voor de gemeente relevant zijn, de documenten inkijken en er opmerkingen op formuleren. Ze vinden er ook een wegwijsfolder die hen door de plannen leidt en hen op weg helpt bij het indienen van een reactie.

Indiening en registratie van opmerkingen en bezwaren

Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek (15 september 2020 tot en met 14 maart 2021) iedereen schriftelijk opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden. Dat kan via het inspraakformulier op de website www.volvanwater.be. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.

Voor de registratie van schriftelijk ontvangen opmerkingen of bezwaren wordt aangeraden telkens een proces-verbaal op te stellen, zodat elke opmerking of bezwaar formeel geregistreerd is. Deze opmerkingen of bezwaren moeten ten laatste op de tiende werkdag na het openbaar onderzoek, dit is op 26 maart 2021, aan de CIW bezorgd worden op onderstaand adres:

               Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

               Dokter De Moorstraat 24-26

               9300 AALST

Datum van het bericht: dinsdag 15 september 2020

Alle nieuws