Naar inhoud
thuisloket

Subsidie voor jouw project rond open ruimte, lokale landbouw of veerkrachtige dorpen

versterk je platteland
Heb je een goed idee voor het versterken, vernieuwen of verduurzamen van jouw stukje platteland? En heb je veel zin om daar samen met anderen uitvoering aan te geven? Voor bewoners, ondernemers, organisaties en lokale besturen in de provincie Antwerpen zijn er verschillende subsidieprogramma’s.

Ieder jaar dragen in de provincie Antwerpen tientallen lokale besturen, plaatselijke verenigingen, organisaties en ondernemers met innovatieve projecten bij tot de ontwikkeling van een dynamisch platteland. In 2022 kunnen weer nieuwe initiatieven opstarten met de steun van het provinciebestuur, de Vlaamse overheid en de Europese Unie. Nieuwe projecten moeten voor 27 april online worden aangemeld. Veerkracht van dorpen, open ruimte en landbouwverbreding zijn de centrale thema’s.

Veerkrachtige dorpen

Deze projecten kunnen gaan over dorpskernvernieuwingen na een participatietraject, herbestemming van gebouwen met een erfgoedwaarde, brede basisvoorzieningen voor een lokale gemeenschap, buurtgerichte zorg, armoede of vereenzaming op het platteland, dorpen en de omliggende open ruimte met elkaar verbinden,… Het is belangrijk dat na afloop van het project een blijvende, duurzame bijdrage is geleverd aan de dorpsontwikkeling en de inwoners bij het traject zijn betrokken.

Lokale landbouw

Land- en tuinbouwers worden gestimuleerd om met verbredingsactiviteiten in dialoog te gaan met andere actoren in de samenleving. De mogelijkheden zijn legio: beleving op de boerderij, landbouweducatie, zorginitiatieven in een agrarische context … tot en met de rechtstreekse verkoop van hoeveproducten aan consumenten (korte keten). Ook innovatieve projecten rond energiebesparing en klimaatadaptatie zijn mogelijk.

Open ruimte

De open ruimte is een kostbaar goed, dat we moeten koesteren en waar mogelijk versterken. Dat kan bijvoorbeeld door zonevreemd gebruik tegen te gaan, in te zetten op kwaliteitsvolle beleving van de open ruimte, een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor een goed evenwicht tussen natuur en landbouw en andere functies.

Toets je idee af

Wie aan alle voorwaarden voldoet en actief wil meewerken aan de uitbouw van een dynamisch buitengebied komt mogelijk in aanmerking voor een plattelandssubsidie, gefinancierd door de provincie, de Vlaamse overheid en de Europese Unie. De eerste stap is heel eenvoudig. Je schrijft je idee bondig neer in een online formulier, dat je voor 27 april indient. Daarna bekijkt de provincie voor welke subsidielijn je in aanmerking komt (Platteland Plus, Omgevingskwaliteit of LEADER) en welke verdere stappen je moet ondernemen.

Meer op www.provincieantwerpen.be/platteland.

Datum van het bericht: woensdag 31 maart 2021

Alle nieuws