Notariële inlichtingen

Bij de aankoop of verkoop van een stuk grond of een woning, gaat de notaris na of voor het onroerend goed alles in orde is. Hij doet dit via notariële inlichtingen die hij aanvraagt bij de dienst Omgeving.

De notariële inlichtingen omvatten:

  • stedenbouwkundige informatie uit het plannenregister en het vergunningenregister (het vroegere stedenbouwkundig uittreksel)
  • informatie die relevant is bij een eigendomsoverdracht van een onroerend goed, zoals informatie over milieu en milieuvergunningen, huisvestingsinformatie, beschermde monumenten… 

Vastgoedinformatieplatform

Het lokaal bestuur Lille maakt gebruik van het Vastgoedinformatieplatform. We behandelen enkel nog aanvragen over vastgoedinfo via dit online vastgoedinformatieplatform.

Ga naar het platform