Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voor de meeste werken heb je een omgevingsvergunning nodig. Dit is de vroegere bouwvergunning en milieuvergunning.

Waarvoor heb je een omgevingsvergunning nodig?

 • Constructies
  Constructie bouwen, plaatsen, verbouwen, afbreken of uitbreiden, bijvoorbeeld:
  • Tuinhuis
  • Aanbouw (vb. veranda)
  • Verharding (vb. terras, autostaanplaats, …) of afsluiting (vb. haag, houten hek, …)
  • Wijziging aan gevels of daken
 • Bomen
  • Met bomen begroeide oppervlakten ontbossen
  • Hoogstammige bomen kappen
 • Bodem en grond
  • Reliëf van de bodem merkbaar wijzigen, bijvoorbeeld zwembad of (zwem)vijver
  • Grond gebruiken, aanleggen of inrichten om:
   • Gebruikte of afgedankte voertuigen, materialen, gereedschap of afval op te slaan
   • Voertuigen of aanhangwagens te parkeren
   • Verplaatsbare constructie te plaatsen die voor bewoning gebruikt kunnen worden (uitzondering: kamperen op een vergund of van vergunning vrijgesteld openlucht recreatief terrein)
 • Functie wijzigen of opsplitsen
  • Hoofdfunctie van gebouw of goed volledig of gedeeltelijk wijzigen
  • Woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen, bijvoorbeeld:
   • Aantal woongelegenheden veranderen (meer of minder)
   • Van een meergezinswoning naar een eengezinswoning gaan
 • Recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen (bv. golfterrein, voetbalterrein, tennisveld, zwembad ...)
 • Reclame plaatsen
 • Warmtepomp met verticale boringen
 • Stookolietank van meer dan 20.000 kg

Op codex.vlaanderen.be vind je de volledige lijst van werken waarvoor je een vergunning nodig hebt (klik door naar 'Titel IV vergunningenbeleid', 'Hoofdstuk II Vergunningsplicht').
Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Hoe aanvragen?

 • Verplicht voor dossiers waarbij de medewerking van een professional verplicht is (bv. architect of landmeter).
 • Op www.omgevingsloketvlaanderen.be, het online platform van de Vlaamse overheid.

Voor een vergunning zonder medewerking van een architect kan je aanvraag sneller met de snelinvoer. Voorwaarde is wel dat er geen structurele wijzigingen zijn en ook het aantal woongelegenheden en de hoofdfunctie niet veranderen. Via de snelinvoer moet je het dossier in 1 keer afwerken (je kan de gegevens niet bewaren).

Wat gebeurt er met je aanvraag?

1. We bekijken of het dossier volledig en ontvankelijk is

Binnen de 30 dagen versturen we een antwoord via een aangetekende brief of via het Omgevingsloket:

 • Aanvraag is onvolledig: Vergunningsprocedure wordt stopgezet.
 • Aanvraag is onontvankelijk: Aanvraag wordt stopgezet of doorgestuurd naar de bevoegde overheid.
 • Aanvraag is volledig en ontvankelijk: Je krijgt een volledigheidsbewijs.

2. Onderzoek van je dossier

 • We vragen de nodige adviezen.
 • Als er een openbaar onderzoek nodig is, starten we dat op.
 • We geven stedenbouwkundig advies aan het schepencollege.

3. Het schepencollege neemt een beslissing

 • Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing.
  • Dossier zonder openbaar onderzoek (vereenvoudigde vergunningsprocedure)
   Binnen 60 dagen na de datum van het volledigheidsbewijs
  • Dossier met een openbaar onderzoek (gewone vergunningsprocedure)
   Binnen 105 dagen of 120 dagen (bij Provinciale Omgevingsvergunningscommissie) na de datum van het volledigheidsbewijs. Die termijn kan verlengd worden met 60 dagen als:
   • Extra openbaar onderzoek nodig is na wijzigingen
   • Administratieve lus toegepast moet worden.
   • Dossier wegenwerken bevat.
 • Je krijgt een melding met de beslissing:
  Binnen de 10 dagen na de beslissing van het college .

Bij een digitale aanvraag kan je de stappen online volgen in het Omgevingsloket. Hou er rekening mee dat je tijdens de procedure soms nog zelf zaken moet aanduiden in het Omgevingsloket. Bij elke nieuwe stap krijg je een mail.

Wanneer mag je beginnen met de uitvoering?

1. Hang het document 'bekendmaking'

 • Aan de straatkant van het perceel
 • Ten laatste 10 dagen na ontvangst
 • Minstens 30 dagen lang

2. Meld de aanplakking

3. Start de werken

Vanaf 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent.

Een beroep betekent dat je de werken niet kan uitvoeren en moet wachten op de uitspraak in beroep.

4. Meld het begin en einde van de werken

Wanneer vervalt de vergunning?

 • De werken zijn niet gestart binnen de 2 jaar nadat je de vergunning hebt gekregen.
 • De werken worden meer dan 3 opeenvolgende jaren onderbroken.
 • De vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen de 5 jaar nadat je de omgevingsvergunning kreeg.
 • De exploitatie is niet gestart binnen de 5 jaar nadat je de vergunning kreeg.

Verlenging

Wanneer kan een verlenging?

 • Een termijnverlenging kan als de werken of handelingen door overmacht niet zijn uitgevoerd.
 • Een termijnverlenging kan niet als:
  • Er geen vreemde oorzaak
  • De aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met de voorschriften.

Duur verlenging

Met maximaal 2 jaar.

Hoe aanvragen?

Aangetekend per post.

Wanneer aanvragen?

Minstens 3 maanden voor de uiterste datum 'start der werken'.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Ten laatste op de uiterste datum van de oorspronkelijke start van de werken valt de beslissing.

Vergunning van een exploitatie

De vergunning vervalt als:

 • De exploitatie voor meer dan 5 opeenvolgende jaren onderbroken is.
 • De ingedeelde inrichting vernield wordt door de exploitatie.
 • D exploitatie vrijwillig wordt stopgezet.

Vergunning voor het wijzigen van de vegetatie

De vergunning vervalt als de wijzigingen niet gestart zijn binnen 2 jaar.