Overwelving baangracht

Vraag hier je overwelving of bermverharding aan

Als je de baangracht voor je woning wil overwelven, moet je een vergunning aanvragen aan het gemeentebestuur.

Per kadastraal perceel wordt er één standaardoverwelving toegestaan met een maximale lengte van 5,00 meter. Indien de overwelving langs een gewestweg ligt, vraagt de gemeente toestemming aan Agentschap Wegen en Verkeer. Hier is de maximaal toegelaten breedte 4,5 meter.

De plaatsing van de buizen wordt uitgevoerd door de gemeentelijke diensten of door een aannemer aangesteld door het gemeentebestuur. De werken worden ingepland en uitgevoerd zodra je het verschuldigde bedrag, vastgesteld volgens het  gemeentelijk retributiereglement m.b.t. overwelving baangracht, betaald hebt aan hebt aan het gemeentebestuur Lille.

Je staat zelf in voor het onderhoud van de overwelving. Zo ben je verplicht de overwelving in goede staat te bewaren en geregeld te ruimen, dit in elk geval op eerste verzoek van het gemeentebestuur.

In het geval dat de te overwelven baangracht een geklasseerde waterloop is, zal de aanvraag moeten geschieden volgens bepalingen van de wet van 28 december 1967 betreffende onbevaarbare waterlopen en eventuele latere wijzigingen.  Voor onbevaarbare waterlopen van 2de en 3de categorie vraagt het gemeentebestuur een vergunning aan bij de Provincie Antwerpen. Ingeval het een gewestweg betreft, vraagt het gemeentebestuur voorafgaand toelating aan het Agentschap Wegen en Verkeer.