Planologisch attest

Het planologisch attest is een document dat aangeeft of een bestaand bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is.  In het geval van behoud worden de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden op korte en op lange termijn meegedeeld.

Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen en wordt er rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen.

De aanvraag tot planologisch attest wordt ingediend bij de gewestelijke planologische ambtenaar.

Meer informatie (voorwaarden, procedure) voor een planologisch attest vind je op de website van Departement Omgeving.

Voor wie?

Het planologisch attest kan enkel aangevraagd worden door een voor een bedrijf waarvoor het maken of wijzigen van een ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg overwogen moet worden om de uitbreiding of het herbouwen van het bedrijf mogelijk te maken

Voorwaarden?

 • Het moet gaan om een bestaand bedrijf dat zijn activiteiten al op die locatie uitvoert.
 • Je plannen zijn niet realiseerbaar zonder een wijziging van de bestemming.
 • Het bedrijf moet voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
  • het bedrijf is onderworpen aan de milieuvergunningsplicht in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de mileuvergunning;
  • het betreft een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf;
  • het bedrijf heeft een omzet geboekt van minstens € 250.000 op basis van de BTW-aangiften over het volledige boekjaar voorafgaand aan de aanvraag.

Hoe aanvragen?

Je kunt het formulier om een planologisch attest aanvragen bij het team Omgeving van de cluster Grondzaken. Dit formulier bezorg je volledig ingevuld aan de gewestelijk planologisch ambtenaar, samen met alle gegevens die in het dossier aanwezig moeten zijn. Het gaat o.a. om:

 • Een lijst met de eigenaars van de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft en van de aanpalende percelen.
 • Een eensluidend verklaard uittreksel uit het kadastraal plan.
 • Een plan waarop de bestaande toestand van je perceel is weergegeven.
 • Een plan waarop je de gewenste situatie aanduidt.
 • Een aantal foto’s van het terrein en zijn omgeving.
 • Een ruimtelijk-economisch verslag van je bedrijf, waarin je kort beschrijft hoe je bedrijf functioneert, wat de groeivooruitzichten zijn voor tewerkstelling en omzet en hoe het bedrijf zich positioneert binnen zijn economische sector.
 • Documenten die de ruimtelijke behoeften van je bedrijf weergeven en onderbouwen, zowel op korte termijn (2 jaar) als op lange termijn (10 jaar) met een investeringsnota.
 • Als je bedrijf veel verkeer genereert, kan een mobiliteitsstudie nodig zijn.
 • In bepaalde gevallen is het nodig ook een passende beoordeling over natuurbehoud en het natuurlijke milieu toe te voegen.

Afhandeling?

Na behandeling van je dossier, kan je drie mogelijke attesten krijgen.

 • Positief planologisch attest:  de bevoegde overheid stemt in met de toekomstige uitbreidingen op korte en op lange termijn. De aanvrager moet een aanvraag doen voor een stedenbouwkundige vergunning voor de korte-termijnbehoefte binnen het jaar na ontvangst van het positief planologisch attest
 • Gedeeltelijk positief planologisch attest:  de bevoegde overheid stemt slecht gedeeltelijk in met de aanvraag.
 • Negatief planologisch attest:  het bedrijf kan op die plaats niet blijven bestaan, maar kan wel aan de overheid vragen of er al dan niet een mogelijkheid is tot herlokalisatie.

Wat is het planologisch attest niet?

Een planologisch attest is geen stedenbouwkundige vergunning! Als je een positief planologisch attest hebt gekregen, kan je wel een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning indienen. Een positief planologisch attest verhoogt immers de kans op een positieve stedenbouwkundige vergunning aanzienlijk, omdat je locatie door het planologisch attest beschouwd wordt als een geschikte locatie voor de bestemming die je er aan wil geven. Een planologisch attest dient niet voor het aanvragen van een bestemmingswijziging voor een locatie die niet grenst aan de onmiddellijke omgeving van jouw huidige locatie, als je op die locatie een nieuw bedrijf wil vestigen.