Naar inhoud
thuisloket

Praktisch

OCMW

Sociale dienst OCMW

Geopend op afspraak

Kerkstraat 22
2275 Lille


tel. 014 88 30 90
fax 014 88 30 92
sociale.dienst@lille.be

Openingstijden

ma 9-12u 18-20u
di 9-12u  
wo 9-12u  
do 9-12u  
vr 9-12u  

Verwarmingstoelagen

Tijdens coronaperiode telefonisch of via mail bereikbaar.

Oplaadpunt budgetmeters

Het oplaadpunt voor de budgetmeters is open elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur, van maandag tot donderdag van 13 uur tot 16 uur en op maandagavond van 18 uur tot 20 uur.

Tijdens coronaperiode telefonisch of via mail bereikbaar.

 

Relevante info

Verwarmingstoelage

UPDATE o.w.v. CORONA

Met betrekking tot de termijn van 60 dagen waarbinnen de persoon vanaf de datum van levering zijn aanvraag aan het OCMW moet sturen, kan de periode van 14 maart tot 18 mei 2020 als overmacht worden beschouwd.

Bijgevolg kon een persoon die zijn aanvraag heeft ingediend gedurende deze periode terwijl de deadline verstreken was, zich beroepen op overmacht en kon hij genieten van de verwarmingstoelage voor zover aan alle andere voorwaarden was voldaan.

De niet-naleving van de termijn van 60 dagen omwille van de sanitaire maatregelen kan vanaf 18 mei 2020 niet meer worden ingeroepen. Dit heeft als gevolg dat je vanaf 18 mei 2020 binnen de 60 dagen na de levering je je aanvraag moet indienen

Wil je een aanvraag indienen dan vraagt OCMW Lille je om de aanvragen van de verwarmingstoelage elektronisch of schriftelijk in te dienen. Je kan onderaan deze pagina een aanvraagformulier downloaden. Dit formulier mag je invullen en ondertekenen en samen met een foto of kopie van:

- ID-kaart

- bankkaart

- leveringsbon

per mail naar het OCMW sturen of in een enveloppe in de brievenbus steken.

In de meeste gevallen kunnen wij je aanvraag op deze manier verder afhandelen, moest dit toch niet lukken, brengen we je op de hoogte om een aantal extra zaken binnen te brengen.

Algemene informatie betreffende de verwarmingstoelage:

De brandstofprijzen zijn al een aantal jaren aanzienlijk hoog. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Via het OCMW kan je van de overheid een tussenkomst krijgen voor bepaalde verwarmingskosten. Dit is evenwel alleen voorbehouden voor personen die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden.

Over welke brandstof gaat het?

Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen).

Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst?

Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan 19.566,25 euro verhoogd met 3.622,24 euro per persoon ten laste.

Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 19.566,25 euro verhoogd met 3.622,24 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet), of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan 3.330 euro/jaar.

Hoeveel bedraagt de toelage?

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De laatste jaren bedraagt de maximum toelage per huishouden € 210.

Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per jaar en per gezin tussen. Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van € 210 voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Hoe vraag je de toelage aan?

Indien je denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, moet je contact opnemen met het OCMW. Binnen de 60 dagen na de levering moet je je aanvraag indienen.

Het OCMW zal nagaan:

of je wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep

of je inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor je de steun kan krijgen

of het adres dat op de factuur vermeld wordt als leveringsadres overeenkomt met het adres waar je gewoonlijk verblijft

of je voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen. Je inkomensgegevens en die van de leden van je huishouden zullen via elektronische weg rechtstreeks bij de belastingdiensten opgevraagd worden. Het OCMW kan je contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Het OCMW zal je volgende documenten vragen:

In ieder geval de kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

De toelage wordt overgeschreven op uw rekeningnummer. U brengt dus ook best uw bankkaart mee.

Indien u behoort tot categorie 1:

- uw identiteitskaart

- op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).

Indien u behoort tot categorie 2:

- uw identiteitskaart,

- op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).

Indien u behoort tot categorie 3:

- uw identiteitskaart,

- de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Waar vind je meer informatie?

- bij het OCMW

- op www.verwarmingsfonds.be

- op het gratis nummer 0800 90 929

Contactpersoon: Els Van Aert