Melding stedenbouwkundige handeling of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten of vrijstelling

Voor sommige kleine werken aan of rond je woning heb je geen omgevingsvergunning nodig, maar volstaat het om de werken bij de stad aan te geven met een meldingsdossier. Dit is de vroegere stedenbouwkundige melding.

Voor welke werken?

Stedenbouwkundige handelingen

Bekijk de lijst van werken waarvoor een vrijstelling of meldingsplicht geldt
Bijvoorbeeld:

 • Structurele werken aan achter- of zijgevel of daken (bv. ramen vergroten) en structuele binnenwerken (bv. draagmuur uitbreken)
 • Aanbouw plaatsen (vb. veranda)
 • Zorgwonen
 • Tijdelijk wonen

Lees meer over de voorwaarden voor een stedenbouwkundige melding of vrijstelling.

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Bijvoorbeeld:

 • Warmtepomp of airco (meer dan 5 kW)
 • Propaantank
 • Stookolietank (meer dan 5000 kg)

Wanneer is een melding niet mogelijk?

 • Werken die in strijd zijn met de stedenbouwkundige voorschriften van:
  • Stedenbouwkundige verordening
  • Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
  • Bijzonder plan van aanleg (BPA)
  • Verkaveling
 • Werken die in strijd zijn met de voorwaarden van een stedenbouwkundige vergunning
 • Werken die plaatsvinden op een perceel met een beschermd monument
  • In een beschermd cultuurhistorisch landschap
  • In een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • In een beschermde archeologische site
 • Werken die plaatsvinden in de oeverzone
 • Werken die uitgevoerd worden vóór de voorgevel (niet voor alle werken, bv. brievenbus, regenwaterafvoer, dakgoot ... zijn vrijgesteld)

Hoe melden?

Dat kan alleen online op www.omgevingsloketvlaanderen.be, het online platform van de Vlaamse overheid.

Voor een stedenbouwkundige melding zonder architect kan je aanvraag sneller met de snelinvoer. Voorwaarde is wel dat er geen structurele wijzigingen zijn en ook het aantal woongelegenheden en de hoofdfunctie niet veranderen. Via de snelinvoer moet je het dossier in 1 keer afwerken (je kan de gegevens niet bewaren).

Wat gebeurt er na mijn melding?

1. Het schepencollege neemt een beslissing

Binnen de 30 dagen.

2. We brengen je op de hoogte

Je krijgt een brief of een mail via het Omgevingsloket met de beslissing:

 • Melding is rechtsgeldig
 • Melding is niet rechtsgeldig: Binnen 45 dagen kan je beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwisting

Wanneer mag je starten met de werken of activiteiten?

1. Hang het document 'bekendmaking'

 • Aan de straatkant van het perceel:
 • Ten laatste 10 dagen na ontvangst
 • Minstens 30 dagen lang

2. Start de werken

 • Vanaf 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent.

Een beroep betekent dat je de werken niet kan uitvoeren en moet wachten op de uitspraak in beroep.

Hoelang blijft melding geldig?

Je moet de werken binnen de 2 jaar uitvoeren.