Vast bureau

Het vast bureau bestaat uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen.

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit. Het Decreet over het Lokaal Bestuur wijst aan het vast bureau  een aantal specifieke bevoegdheden toe.

Het vast bureau vergadert zo dikwijls als nodig. De vergaderingen van het vast bureau zijn niet openbaar.