Reuzenberenklauw

Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) kan veel overlast veroorzaken. Deze berenklauw verdringt inheemse plantensoorten en bevat stoffen die bij beschadiging tot ernstige brandwonden kunnen leiden. De reuzenberenklauw komt vooral voor langs waterlopen, wegen en spoorwegen en kan wel 3 tot 5 meter hoog worden.

Hoe herken je de Reuzenberenklauw?

Meest opvallend aan deze berenklauw is de grootte: planten kunnen 3 tot 5 meter hoog worden. De stengels zijn 5 tot 10 centimeter in doorsnede en purper gevlekt. De bladeren kunnen tot 1 meter lang worden met diepe veervormige insnijdingen.

Beheer

Als lokaal bestuur willen we inzetten op gezamenlijke inspanningen. De gemeentediensten zorgen ervoor dat reuzenberenklauw op het openbaar domein onder controle blijft. Aan onze burgers vragen we om deze plant op privéterrein zelf te (laten) bestrijden. Zo kunnen we met z’n allen genieten van een veilige en biodiverse omgeving.

Snel ingrijpen is bij deze soort de boodschap. Kleine populaties zijn met beperkte inspanningen op relatief korte termijn te bestrijden. Bestrijding van grotere populaties vraagt een langdurige en intensieve inzet.

Voor kleine groeiplaatsen en tuinen:

  • Draag altijd beschermende kleding die het hele lichaam bedekt (laarzen, handschoenen en regenpak). Ook de ogen moeten goed beschermd zijn.
  • Steek de plant 15-20 cm onder de grond af; dit is net onder het groeipunt (indien nodig enkele keren in het seizoen herhalen). Dit is de meest effectieve methode.
  • Afmaaien is ook een optie; dit moet meerdere keren (minimaal 5 keer) per groeiseizoen herhaald worden.
  • Voer de plantenresten af met het groenafval (containerpark, niet zelf composteren).

Voor grote groeiplaatsen:

  • Draag altijd beschermende kleding die het hele lichaam bedekt (laarzen, handschoenen en regenpak). Ook de ogen moeten goed beschermd zijn.
  • Maai de plekken waar de planten voorkomen meerdere keren per seizoen en voer het maaisel af als groenafval (containerpark, niet zelf composteren). Herhaling gedurende meerdere jaren is nodig totdat de zaadvoorraad in de bodem is uitgeput.
  • Combineer met andere bestrijdingsmethoden. Intensieve begrazing is een veel gebruikte methode voor de bestrijding van grote groeiplaatsen.
  • Monitor en evalueer de bestrijdingsmethode en pas deze zo nodig aan.

Risico's voor de gezondheid 

De plant scheidt bij beschadiging stoffen af die onder invloed van zonlicht brandblaren op de huid veroorzaken. De aangetaste huid kan lange tijd gevoelig blijven voor zonlicht. Draag daarom bij werkzaamheden altijd beschermende kleding die het hele lichaam bedekt (laarzen, handschoenen en regenpak). Ook de ogen moeten goed beschermd zijn.

Er zijn ook gevallen bekend waarbij huisdieren vergelijkbare verschijnselen kregen nadat ze met de reuzenberenklauw in aanraking waren geweest.

Zie ook de website van het Antigifcentrum.