Ruimtelijke structuurplannen

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.

Er worden ruimtelijke structuurplannen op de volgende niveaus opgemaakt:

Uitvoeringsplannen

De doelstellingen en acties van het ruimtelijk structuurplan worden uitgewerkt in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). In een RUP worden, voor een bepaald gebied, nieuwe bestemmingen vastgelegd. Aan die bestemmingen worden ook specifieke voorschriften gekoppeld.
Deze RUP's zullen in de toekomst geleidelijk het gewestplan vervangen.

Je kan alle informatie over RUP's op grondgebied Lille raadplegen op het DSI Platform van de Vlaamse overheid: