Stedenbouwkundige verordeningen

Een stedenbouwkundige verordening omvat het geheel aan stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn voor een bepaald grondgebied. De verordening heeft betrekking op een bepaalde materie aangaande de ruimtelijke ordening, bv. de thermische en akoestische kwaliteit van bouwwerken, de aanleg van voorzieningen, de bewoonbaarheid van woningen, ...

Ze kan opgemaakt worden op drie niveaus: gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk en is dan respectievelijk van toepassing op het gehele of gedeeltelijke grondgebied van het gewest, de provincie of de gemeente. De voorschriften van een stedenbouwkundige verordening die uitgaan van een hoger overheidsniveau hebben steeds voorrang op de voorschriften van een verordening van een lager overheidsniveau. Een verordening van een lager overheidsniveau kan extra voorschriften opleggen en dit conform de voorschriften van een verordening op hoger niveau.

Je kan alle informatie over stedenbouwkundige verordeningen op grondgebied Lille raadplegen op het DSI Platform van de Vlaamse overheid:

Verder zijn er ook nog een aantal gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP). Onderstaand GRUP is van toepassing op grondgebied Lille: