Successie- en registratierechten

Vanaf 1 januari 2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) de dienst van de successierechten en bepaalde registratierechten overgenomen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën (Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie). VLABEL is dus voortaan bevoegd voor het vaststellen, het controleren en het innen (en dus ook de teruggaven) van de hieronder genoemde successie- en registratierechten.

Voor jou als belastingplichtige betekent dit dat je deze rechten niet meer aan de FOD Financiën betaalt maar dat je voortaan een uitnodiging tot betaling ontvangt van VLABEL.

1. Welke successie- en registratierechten zijn overgenomen door het Vlaams Gewest?

Het gaat voornamelijk over de volgende rechten:

  •  successierecht van rijksinwoners die hun laatste fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest hadden.

Opgelet: Als de fiscale woonplaats van de overleden rijksinwoner tijdens de periode van vijf jaar vóór zijn overlijden in meer dan één gewest gelegen was, moet de aangifte van nalatenschap alleen in het Vlaams Gewest worden ingediend als de overledene daar het langst zijn fiscale woonplaats heeft gehad.

  • recht van overgang bij overlijden van niet-rijksinwoners met onroerende goederen in het Vlaams Gewest.

Opgelet: Als de onroerende goederen van de overleden niet-rijksinwoner in meer dan één gewest gelegen zijn, moet de aangifte van nalatenschap alleen in het Vlaams Gewest worden ingediend als het deel van de onroerende goederen met het hoogste kadastraal inkomen daar gelegen is.

  • registratierechten op verkopen, hypotheekvestigingen en verdelingen van in het Vlaams Gewest gelegen onroerende goederen
  • registratierechten op schenkingen van roerende en onroerende goederen als de schenker zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest heeft

2. Waar moet ik een aangifte van nalatenschap indienen?

Aangiften van nalatenschap moet je vanaf 1 januari 2015 bij VLABEL indienen.

Deze aangiften stuur je naar:
Vlaamse Belastingdienst – Erfbelasting
Vaartstraat 16
9300 – AALST

http://belastingen.vlaanderen.be

3. Waar moeten de schenkings-, verkoops- en pachtakten aangeboden worden?

Omdat de FOD Financiën bevoegd blijft voor de registratie van akten, moeten alle akten nog altijd bij de federale registratiekantoren aangeboden worden. De FOD Financiën bezorgt aan VLABEL de akten die aan de Vlaamse registratierechten onderworpen zijn. VLABEL berekent dan de verschuldigde registratierechten en stuurt een uitnodiging tot betaling naar de belastingplichtige.

4. Kan ik nog betalingen doen aan het loket van het federale registratiekantoor (bijvoorbeeld bij een roerende schenking)?

Voor de registratierechten die door het Vlaams Gewest overgenomen zijn, kun je vanaf 1 januari 2015 geen betalingen bij de FOD Financiën meer doen. Dat geldt zowel voor contante betalingen aan het loket als voor betalingen via overschrijving.

De akten moeten nog altijd aangeboden worden bij het federale registratiekantoor maar de ontvanger aanvaardt geen betalingen meer.

Ook bij een roerende schenking moet de akte of het geschrift nog steeds op het federale registratiekantoor worden aangeboden, maar de aanbieder betaalt geen schenkingsrechten meer aan de ontvanger van het registratiekantoor. Het registratiekantoor zal de akte registreren zonder dat de schenkingsrechten betaald zijn. VLABEL zal daarna een uitnodiging tot betaling naar de betrokkene sturen.

5. Wie is vanaf 1 januari 2015 bevoegd voor de aflevering van de attesten van erfopvolging?

De FOD Financiën blijft nog steeds bevoegd voor de aflevering van de attesten van erfopvolging. Vanaf heden kan je dit attest opvragen via MyMinFin.  Er is een aangepast formulier ter beschikking voor wie de aanvraag toch nog op papier wenst te doen.  Daarvoor dien je te bellen naar het contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 02 572 57 57.

Meer informatie over het attest van erfopvolging en de mogelijkheid om de aanvraag online in te dienen, vind je op de website van de FOD Financiën

6. Wie is vanaf 1 januari 2015 bevoegd voor de registratie van huurcontracten?

De FOD Financiën blijft nog steeds bevoegd voor de registratie van huurcontracten.  Je kan dit online doen via de website van de FOD Financiën - MyRent

Als u MyRent niet gebruikt, dient u een standaardformulier in te vullen en dit samen met een kopie van het huurcontract en/of plaatsbeschrijving versturen naar het scanningscentrum de FOD.  Voor alle info zie FOD Financiën - FAQ registratie huurcontract

7. Waar moet ik als beroepspersoon de beroepsverklaring indienen en de borg stellen?

Om als beroepspersoon vanaf 1 januari 2015 in het Vlaams Gewest aankopen tegen het verlaagd registratietarief te kunnen doen, moet je een beroepsverklaring indienen bij VLABEL en daar ook de verschuldigde borg neerleggen.

Je kunt vanaf 1 januari 2015 nog steeds terecht bij de FOD Financiën voor aankopen tegen het verlaagd registratietarief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest en voor aankopen in om het even welk gewest die je hebt gedaan voor 1 januari 2015.

Het bevoegde registratiekantoor is dat in wiens ambtsgebied de domicilie of de maatschappelijke zetel van de beroepspersoon gelegen is.

8. Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kun je terecht op:


- het gratis nummer van de Vlaamse overheid : 1700
http://www.belastingen.vlaanderen.be, rubriek Contact
- het Contactcenter van de FOD Financiën : 0257 257 57
http://financien.belgium.be/nl/kantoren

Voor meer informatie kun je ook altijd terecht bij je notaris.