Tijdelijke publiciteitsborden en spandoeken

Het is verboden om zonder vergunning van de burgemeester publiciteit aan te brengen die geheel of gedeeltelijk zichtbaar is van op de openbare weg of het publiek toegankelijk domein. Het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden of spandoeken langs de openbare weg kan enkel met een vergunning van de burgemeester. De vergunning voor de plaatsing van tijdelijke publiciteitsborden en/of spandoeken kan je aanvragen met het aanvraagformulier. Op privégrond heb je eveneens de toestemming nodig van de eigenaar van het perceel. Deze moet je aan je aanvraag toevoegen. Publiciteitsborden zijn niet toegelaten langs gewestwegen.

Vraag je vergunning aan

Voorwaarden

  • elke vergunningsplichtige affiche dient te bevatten: identiteit (naam, voornaam, adres en telefoon) van de verantwoordelijke uitgever
  • de affiche mag niet aanzetten tot geweld, noch inhoudelijk in strijd zijn met andere wetten
  • de oppervlakte van het publiciteitsbord mag niet groter zijn dan 2,10 m² of mits uitdrukkelijke toestemming aan te passen volgens de beschikbare ruimte
  • de losstaande constructie mag geen constructies en/of voorwerpen van openbaar nut bedekken, zoals verkeersborden, brandmonden, gasafsluiters en dergelijke
  • de burgemeester kan de losstaande constructie op kosten van de uitbater laten verwijderen indien deze zich niet houdt aan de oppervlakte en de normen vermeld in de vergunning of een uitstalinrichting plaatst zonder de vereiste vergunning
  • de publiciteit mag alleen geplaatst worden op de plaatsen die vermeld zijn in de aanvraag
  • er mag maximum op 8 plaatsen publiciteit worden gevoerd
  • de publiciteit mag maximum vijftien dagen voor aanvang van het evenement worden geplaatst en dient in de week volgend op het evenement te worden verwijderd.

De volledige reglementering hierover vind je in de politieverordening onder afdeling VI, hoofdstuk XI.

Reglementen en verordeningen