Trage wegen

Trage wegen zijn wegeltjes, paden of verbindingen die in de eerste plaats bedoeld zijn voor wandelaars en fietsers. Deze wegen zijn vaak onbekend waardoor ze weinig gebruikt worden. Dat is jammer, deze wegen hebben niet alleen recreatief een belangrijke functie te vervullen, maar zijn ook een veilig alternatief voor zwakke weggebruikers zoals bijvoorbeeld schoolgaande jeugd.

Vrijwilligers hebben onze trage wegen geïnventariseerd onder begeleiding van het Regionaal Landschap. Aan de hand van deze inventaris werd een actieplan opgemaakt op korte, middellange en lange termijn. Het actieplan omvat een selectie van enkele weloverwogen acties komende uit de inventaris en is het resultaat van burgerparticipatie en een wenselijkheids- en haalbaarheidsanalyse uitgevoerd door de werkgroep. De keuze werd gebaseerd op het beleid van het gemeentebestuur en de beschikbare budgetten.

De geselecteerde acties vallen binnen één of meerdere pijlers uit het gemeentelijk trage wegenbeleid:

  • trage wegen in schoolomgevingen en verkeersveilige schoolroutes;
  • verkeersveilige routes naar jeugd- en sportterreinen;
  • verkeersveilige routes naar attractiepolen (bv. bibliotheek, natuurgebied, ...)
  • evenwicht tussen de 4 dorpen