Trage wegen

Wat zijn trage wegen?

Trage wegen zijn wegeltjes, paden of verbindingen die in de eerste plaats bedoeld zijn voor wandelaars en fietsers. Deze wegen zijn vaak onbekend waardoor ze weinig gebruikt worden. Dat is jammer, deze wegen hebben niet alleen recreatief een belangrijke functie te vervullen, maar zijn ook een veilig alternatief voor zwakke weggebruikers zoals bijvoorbeeld schoolgaande jeugd.

Vrijwilligers hebben onze trage wegen geïnventariseerd onder begeleiding van het Regionaal Landschap. Aan de hand van deze inventaris werd een actieplan opgemaakt op korte, middellange en lange termijn. Het actieplan omvat een selectie van enkele weloverwogen acties komende uit de inventaris en is het resultaat van burgerparticipatie en een wenselijkheids- en haalbaarheidsanalyse uitgevoerd door de werkgroep. De keuze werd gebaseerd op het beleid van het gemeentebestuur en de beschikbare budgetten.

trage wegen overzichtsplan

De geselecteerde acties vallen binnen één of meerdere pijlers uit het gemeentelijk trage wegenbeleid:

 • trage wegen in schoolomgevingen en verkeersveilige schoolroutes;
 • verkeersveilige routes naar jeugd- en sportterreinen;
 • verkeersveilige routes naar attractiepolen (bv. bibliotheek, natuurgebied, ...)
 • evenwicht tussen de 4 dorpen

Trage wegen in de buurt van scholen hebben al een naam

In de buurt van elke kleuter- of lagere school ligt er wel een weggetje, straatje of kerkenpaadje dat enkel toegankelijk is voor fietsers en voetgangers. De schoolkinderen van Lille hebben in 2016 een naam verzonnen voor deze paadjes. De gemeente heeft gezorgd voor een echt straatnaambord bij elk paadje. 

De naamgeving van de paadjes kadert in het ‘SAVE-charter Steden & Gemeenten’, SAVE staat voor: Samen Actief voor Veilig Verkeer. Met de naamgeving wil de gemeente de trage wegen onder de aandacht brengen en de schoolkinderen en hun ouders aanmoedigen om zo veel mogelijk met de fiets of te voet te komen en zo bij te dragen aan een verkeersveilige schoolomgeving.

Het ‘SAVE-charter Steden & Gemeenten’ is een initiatief van de Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Zij voeren strijd tegen verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. De gemeentebesturen die het SAVE-charter ondertekenen, engageren zich om zich actief in te zetten voor meer verkeersveiligheid.

Aan de scholen vind je volgende voetwegen:

 • ‘t Klavernest: ‘t Doorsteekje
 • GVB De Springplank: De Melkweg
 • Wijkschool De Springplank: ‘t Wijkschoolpaadje
 • Freinetschool De Vlindertuin: Het Vlinderpad
 • Gemeentelijke basisschool Gierle (lager): Het Schoolpaadje
 • Gemeentelijke basisschool Gierle (kleuter): ‘t Molensteegje
 • Het Trapleerke: ‘t Trapperkespad
 • De Wingerd: ’t Poeyelspadje

Ontdek al onze trage wegen op het stratenplan!

Wandel mee!

Voor de dag van de Trage Weg 2022 werkten we twee begeleide wandelingen uit. Als je niet aanwezig kon zijn kan je ze zelf nog eens wandelen. 

Naar de praktische informatie over de wandelingen.