Vergunning andere vergunningsplichtige inrichtingen

Wil je een zaak (*) uitbaten in een publiek toegankelijke ruimte dan heb je, voor het (her)openen een vergunning nodig.

Onder het toepassingsgebied van de ‘andere vergunningsplichtige inrichtingen’ (*) vallen:

 • seksshops, seksinrichtingen
 • shishabars
 • kapperszaak
 • barbershop
 • handcarwashes
 • CBD-shop
 • massagesalons
 • GSM repair shops

Vraag je vergunning aan

Voorwaarden

 1. Afsluiten van een verplichte verzekering 'brand en ontploffing' en 'burgerlijke aansprakelijkheid';
 2. Voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften: preventiecontrole door de brandweer;
 3. Positieve beoordeling op vlak van openbare orde, veiligheid en rust: moraliteitscontrole door de politie; 
 4. Voldoen aan de vestigingsformaliteiten als ondernemer conform de handelswetgeving: inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, voorleggen vergunningen of attesten die wettelijk voorgeschreven zijn.

Aanvragen

Een vergunning aanvragen kan via bovenstaande knop en de toelating zal verleend worden door het college van burgemeester en schepenen mits positieve beoordeling van bovenstaande voorwaarden.

Toe te voegen bewijsstukken: 

 1. Kopie identiteitskaart van de verantwoordelijke uitbater(s) en de aangestelde(n) van de exploitant
 2. Uittreksel strafregister model 596.1 van de exploitant, van de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant, en van zijn aangestelde(n): uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden
 3. Kopie van de statuten van de vennootschap (indien van toepassing)
 4. Kopie van het uittreksel inschrijving KBO
 5. Bewijs verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffingsgevaar
 6. Keuringsattest elektriciteitsinstallatie
 7. Keuringsattest gasinstallatie
 8. Bewijs meldingsbrief of toelating voedingsinspectie (FAVV) (indien van toepassing)
 9. Kopie handelshuurovereenkomst indien u huurder bent van de zaak.

Belangrijk:

 • De exploitatievergunning wordt voor onbepaalde duur afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde zaak. Wanneer de exploitant wijzigt of een nieuwe zaak wordt opgestart, dan dient een nieuwe exploitatievergunning te worden aangevraagd.
 • De burgemeester kan beslissen om in de exploitatievergunning bijzondere voorwaarden op te nemen afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de aard of de ligging van de horecazaak
 • De vergunning wordt afgeleverd voor onbepaalde duur. In afwijking hiervan kan een exploitatievergunning uitgereikt worden voor een bepaalde duur indien uit het onderzoek van de voorwaarden blijkt dat één of meerdere adviserende instanties nog geen advies heeft of hebben verstrekt of een gunstig advies onder voorbehoud uitbrengt of uitbrengen. Deze exploitatievergunning kan maximaal één maal verlengd worden voor een periode van zes maanden.
 • De vergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd en afgegeven.
 • De exploitant heeft de verplichting om de sluiting van de horecazaak, de wijziging van exploitant en wijzigingen in de horecazaak die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester. Dit kan door te mailen naar: ondernemen@lille.be.

Vraag je vergunning aan

Nuttige info

Hoe brandveilig is jouw zaak

Reglementen en verordeningen