Verzoekschriften

Om burgers de kans te geven deel te nemen aan het beleid, bestaat de mogelijkheid een verzoekschrift te richten aan de verschillende organen van de gemeente. Je kan dus de gemeente verzoeken om iets te doen of te laten. De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur, de raad van maatschappelijk welzijn, het bijzonder comité voor de sociale dienst en elke andere instantie van de gemeente die als overheid optreedt.

Voorwaarden

Je kan een verzoekschrift alleen of met meerdere personen indienen. Je verzoekschrift moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  • Het verzoek moet betrekking hebben op een gemeentelijke bevoegdheid. Je verzoek mag dus niet gaan over bijvoorbeeld gewestplannen of gewestwegen.
  • Het verzoek mag niet onredelijk of te vaag geformuleerd zijn. Dit om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van het verzoekrecht.
  • Een vraag wordt ook niet als verzoekschrift beschouwd als het louter om een mening gaat en geen concreet verzoek is.
  • Een verzoekschrift dat anoniem verstuurd is of beledigend taalgebruik bevat, is ook niet ontvankelijk.

Het orgaan voor wie het verzoekschrift bestemd is, gaat na of er aan al deze voorwaarden voldaan is. Als dit niet zo is, krijg je de kans om het verzoekschrift op een andere manier te formuleren.

Praktisch

Je kan je verzoekschrift aan de gemeente aangetekend opsturen of persoonlijk in het gemeentehuis afgeven tegen ontvangstbewijs. Er wordt dan voor gezorgd dat je verzoek bij het juiste orgaan terecht komt. Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens veertien dagen vóór de vergadering werd ontvangen.

Binnen de drie maanden na de indiening van het verzoekschrift krijg je een gemotiveerd antwoord van het betrokken orgaan van de gemeente.