Visie en strategie

Visie voor een Kindvriendelijk Lille

Kinderen en jongeren zijn belangrijk in Lille! Onder begeleiding van Bataljong (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten) zijn we de uitdaging aangegaan het intensieve traject ‘Kindvriendelijke steden en gemeenten’ te doorlopen. We onderzochten hoe kind- en jongerenvriendelijk onze gemeente al is en waar we nog extra op moeten inzetten zodat iedereen zich goed en gehoord voelt in onze gemeente. Daaruit ontstond onderstaande visie om zo verder te streven naar een goed kind- en jongerenbeleid.

Kindvriendelijk Lille wil dat elk kind zich voor 100 procent kan ontplooien in onze gemeente

Lille wil een gemeente zijn waar kinderen en jongeren zich goed voelen. Elk kind, elke jongere moet op eigen tempo kunnen groeien en zich kunnen ontplooien in een veilige omgeving waar ze zich geborgen voelen. Elk kind mag zijn wie het is. Ieder is uniek.

Onze gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende ruimte is waar kinderen en jongeren zich goed voelen, elkaar kunnen ontmoeten en zo zich verder kunnen ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk dat de ontmoetingsplaatsen van kinderen en jongeren, waaronder speelzones, veilig bereikbaar zijn. Kinderen en jongeren moeten zich zo veel mogelijk zelfstandig kunnen en durven verplaatsen. 

Kinderen en jongeren zijn volwaardige medeburgers van onze samenleving. Hun mening en stem zijn belangrijk. Onze gemeente wil hen betrekken bij het maken van het beleid in onze gemeente. Alleen zij zijn expert en ervaringsdeskundige over hun leefwereld. Dit gaat niet enkel over domeinen die hen op het eerste zicht het meest aanbelangen, maar over alle beleidsdomeinen heen. Op die manier kunnen zij ook de verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf en voor anderen door in interactie te gaan met elkaar en met de gemeente.

Aan de hand van bovenstaande visie werken we een strategische nota uit zodat we kunnen blijven werken aan een kindvriendelijk Lille.