Vragen voor stedenbouwkundige informatie

Informele vragen voor stedenbouwkundige informatie en overleg

Dagelijks worden vragen gesteld met betrekking tot de stedenbouwkundige mogelijkheden voor een bepaalde grond of constructie. De vraag mag dan al kort en duidelijk zijn, het antwoord is vaak complex door een veelheid aan factoren: bestemming, functie, onmiddellijke omgeving, verhardingsgraad, het (on)vergunde karakter van de bestaande toestand …

Om een correct antwoord te kunnen geven, is enige reflectie en intern overleg noodzakelijk, al dan niet met het College van Burgemeester en Schepenen. Dergelijk onderbouwd advies kan niet ad hoc gegeven worden, indien door de burger/architect niet een minimale voorbereiding wordt gedaan. Hetzelfde principe geldt voor persoonlijk en digitaal overleg.

Stel uw vraag via mail

De meeste vragen omtrent uw stedenbouwkundige informatie of uw omgevingsvergunning kunnen vaak het snelst beantwoord worden via mail (omgeving@lille.be). Dit heeft het voordeel dat u de reactie van onze medewerkers schriftelijk ontvangt en dat u hiermee aan de slag kan.

Mondelinge toelichting

Mocht u voor het verdere traject van uw dossier echter mondelinge toelichting bij een voorontwerp zinvol achten, dan kan u een afspraak aanvragen met een van onze medewerkers via het afsprakenportaal van onze website.

Om een vlotte en efficiënte dienstverlening te garanderen, vragen wij u om voorafgaandelijk zoveel als mogelijk zelf volgende zaken af te toetsen:

1. Wat is de stedenbouwkundige bestemming van de kavel?

Hiermee wordt de bestemming volgens het gewestplan bedoeld. Deze info kan u via www.geopunt.be vinden. Op basis van een adres kan u de huiskavel lokaliseren. Dan klikt u verder naar ‘bouwen en wonen’, ‘ruimtelijke ordening’, ‘gewestplan – visualiseren’.

De meest voorkomende bestemmingen in onze gemeente zijn:

  • woongebied (rood),
  • woonuitbreidingsgebied (wit met rode rasters)
  • woonpark (roodgroen gearceerd), 
  • bosgebied (groen)
  • zone voor ambechtelijke bedrijven en KMO’s (paars),
  • landschappelijk waardevol agrarisch gebied (geel gearceerd),
  • agrarisch gebied (geel) en
  • gebieden voor verblijfsrecreatie (oranje)

De bestemmingsvoorschriften vindt u via de volgende link: KB gewestplannen.

2. Is er een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) of Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) van toepassing?

Deze planologische documenten primeren op het gewestplan. U vindt deze documenten terug via deze link onze website, inclusief de van toepassing zijnde stedenbouwkundige voorschriften. U kan hier dan nagaan of u alle voorschriften volgt, dan wel of u op bepaalde voorschriften een afwijking wenst.

3. Is er een verkavelingsvergunning van toepassing?

De eigenaar of notaris kan u dit meedelen. Beschikt u niet over deze info, dan kan u het plan en de voorschriften via omgeving@lille.be opvragen. De info wordt dan digitaal verstrekt.

Een verkavelingsvergunning bevat in principe zeer concrete stedenbouwkundige voorschriften inzake onder meer de inplanting, het volume en de hoogte van een constructie.

4. Maak een rudimentaire schets

Een eenvoudige visuele voorstelling maakt veel duidelijk. Duid eveneens aan waar u gaat ontharden, welke bomen behouden blijven, waar u nieuwe bomen kan aanplanten.

Uw vraag kan nu door de dienst bekeken worden, waarna u zo snel mogelijk een gemotiveerd advies krijgt. De vragen dient u in via omgeving@lille.be. Een afspraak maken doet u via het afsprakenportaal van onze website.