Wat gebeurt er met je aanvraag?

Vergunningsprocedure

1. We bekijken of het dossier volledig en ontvankelijk is

Binnen de 30 dagen versturen we een antwoord via een aangetekende brief of via het Omgevingsloket:

 • Aanvraag is onvolledig: Vergunningsprocedure wordt stopgezet.
 • Aanvraag is onontvankelijk: Aanvraag wordt stopgezet of doorgestuurd naar de bevoegde overheid.
 • Aanvraag is volledig en ontvankelijk: Je krijgt een volledigheidsbewijs.

2. Onderzoek van je dossier

 • We vragen de nodige adviezen.
 • Als er een openbaar onderzoek nodig is, starten we dat op.
 • We geven stedenbouwkundig advies aan het schepencollege.

3. Het schepencollege neemt een beslissing

 • Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing.
  • Dossier zonder openbaar onderzoek (vereenvoudigde vergunningsprocedure)
   Binnen 60 dagen na de datum van het volledigheidsbewijs
  • Dossier met een openbaar onderzoek (gewone vergunningsprocedure)
   Binnen 105 dagen of 120 dagen (bij Provinciale Omgevingsvergunningscommissie) na de datum van het volledigheidsbewijs. Die termijn kan verlengd worden met 60 dagen als:
   • Extra openbaar onderzoek nodig is na wijzigingen
   • Administratieve lus toegepast moet worden.
   • Dossier wegenwerken bevat.
 • Je krijgt een melding met de beslissing:
  Binnen de 10 dagen na de beslissing van het college .
  • Je krijgt een vergunning.
  • Je krijgt een weigering. Je kan binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de provincie Antwerpen.
  • Je ontvangt niet tijdig een beslissing (binnen de 70, 115, 130, 175 of 190 dagen): Dat is een stilzwijgende weigering. We sturen je een aangetekende brief of een melding via het Omgevingsloket. Je kan binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de provincie Antwerpen.

Bij een digitale aanvraag kan je de stappen online volgen in het Omgevingsloket. Hou er rekening mee dat je tijdens de procedure soms nog zelf zaken moet aanduiden in het Omgevingsloket. Bij elke nieuwe stap krijg je een mail.

Wanneer mag je beginnen met de uitvoering?

1. Hang het document 'bekendmaking'

 • Aan de straatkant van het perceel
 • Ten laatste 10 dagen na ontvangst
 • Minstens 30 dagen lang

2. Meld de aanplakking

 • Digitale aanvraag: in het omgevingsloket
 • Papieren aanvraag: met het formulier dat je met de post kreeg

3. Start de werken

Vanaf 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent.

Een beroep betekent dat je de werken niet kan uitvoeren en moet wachten op de uitspraak in beroep.

4. Meld het begin en einde van de werken via het omgevingsloket

 

Wanneer vervalt de vergunning?

 • De werken zijn niet gestart binnen de 2 jaar nadat je de vergunning hebt gekregen.
 • De werken worden meer dan 3 opeenvolgende jaren onderbroken.
 • De vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen de 5 jaar nadat je de omgevingsvergunning kreeg.
 • De exploitatie is niet gestart binnen de 5 jaar nadat je de vergunning kreeg.

 

Verlenging

Wanneer kan een verlenging?

 • Een termijnverlenging kan als de werken of handelingen door overmacht niet zijn uitgevoerd.
 • Een termijnverlenging kan niet als:
  • Er geen vreemde oorzaak
  • De aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met de voorschriften.

Duur verlenging

Met maximaal 2 jaar.

Hoe aanvragen?

Aangetekend per post.

Wanneer aanvragen?

Minstens 3 maanden voor de uiterste datum 'start der werken'.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Ten laatste op de uiterste datum van de oorspronkelijke start van de werken valt de beslissing.

 

Vergunning van een exploitatie

De vergunning vervalt als:

 • De exploitatie voor meer dan 5 opeenvolgende jaren onderbroken is.
 • De ingedeelde inrichting vernield wordt door de exploitatie.
 • D exploitatie vrijwillig wordt stopgezet.

 

Vergunning voor het wijzigen van de vegetatie

De vergunning vervalt als de wijzigingen niet gestart zijn binnen 2 jaar.