Naar inhoud
thuisloket ocmw

Praktisch

Technische dienst

Rechtestraat 44
2275 Lille


tel. 014 44 82 36
fax 014 88 20 50
e-mail

Openingstijden

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen

Fietspad Poederlee Lichtaart

UPDATE 15 maart 2019:

Zone Kapelhof - Lisseweg:
In het kader van werken te Bloemenwijk zal vanaf dinsdag 19 maart 2019 het kruispunt Anjerlaan/Kapelhof volledig afgesloten worden om dit opnieuw aan te leggen. Daarom zal dezelfde dag het gedeelte van de N134 tussen Kapelhof en Lisseweg vrijgegeven worden voor zowel fietsers als voor plaatselijk verkeer richting Lichtaart. De omleiding voor de fietsers wordt op die manier aangepast zodat ze tot aan Lisseweg gebruik kunnen maken van het nieuwe fietspad langsheen de N134 (zie plan). Het doorgaand verkeer in één richting naar Poederlee blijft van toepassing voorbij Lisseweg.

Zone Lisseweg - Cawinkel:
In deze zone (aan beide zijden) werden de laatste betonwerken uitgevoerd. Na uitharding van het beton en heraanleg van de opritten, zullen de privé-eigendommen opnieuw bereikbaar zijn.

Persleiding Den Halt:
Bij de aanleg van de persleiding richting Den Halt werd door overmacht schade aangebracht aan de plaatselijke waterleiding. Door deze onvoorziene omstandigheden was er tijdelijk een probleem voor het doorgaand verkeer richting Poederlee en hebben een aantal plaatselijk bewoners tijdelijk zonder drinkwater gezeten. Zowel de aannemer als Pidpa hebben al het mogelijke gedaan om dit ongemak tot een minimum te beperken. Op korte termijn zal Pidpa opnieuw aanpassingen aan de waterleiding moeten uitvoeren waardoor opnieuw de watertoevoer tijdelijk zal afgesloten worden. Pidpa zal zelf de betrokken abonnees informeren.

Kruispunt Heerle:
Bij controle van de riolering van Heerle werd waterverlies geconstateerd. Het vinden en verhelpen van de oorzaak evenals de slechte weersomstandigheden hebben ertoe geleid dat de aanleg van de betonverharding nog niet is uitgevoerd.
Op 22 maart wordt de riolering opnieuw beproefd en indien de resultaten goed zijn, wordt (onder voorbehoud van de weersomstandigheden) de week daarna de betonverharding getrokken. Van zodra het beton voldoende is uitgehard (afhankelijk van de temperatuur), zal Heerle opnieuw opengesteld worden.

Centrum Poederlee:
Gezien de natte omstandigheden die de werken (waaronder het realiseren van nieuwe grachten) bemoeilijken en de overlast vergroten, werd in samenspraak met de aannemer beslist om de heraanleg van het centrumgedeelte Poederlee aan te vangen vanaf 15 april. Met een uitvoeringstermijn van 30 werkdagen hopen we dan tegen begin juni ook deze zone vrij te kunnen geven voor plaatselijk verkeer in 2 richtingen.

 

 

 

Het project

Momenteel bevindt er zich voor het grootste deel van de N134 een fietspadstrook van ongeveer 90 centimeter breed aan beide randen van de rijweg. Deze strook blijft behouden als opstuitband voor de asfaltverharding van de rijweg, maar er komen nieuwe betonnen fietspaden van 1,75 meter breed aan beide wegkanten. Binnen het centrum van zowel Poederlee als Lichtaart zullen deze aanliggend zijn, erbuiten komen deze achter de bestaande gracht te liggen in de verworven voortuinstroken. Tussen de kruispunten Zielestraat/Hoeven en Cawinkel/Ten Horst komt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad van 2,50 meter breed met daarbij nieuwe fietsbruggen over de waterlopen Aa en de Slootbeek. Beide kruispunten worden ook heringericht zodat fietsers op een veilige wijze kunnen oversteken naar dit fietspad ten zuiden van de steenweg. Gecombineerd met deze werken wordt in opdracht van Aquafin een nieuwe persleiding aangelegd vanaf het pompstation nabij de Aa tot aan de spoorwegovergang om zo richting zuiveringsstation te gaan. Deze persleiding komt onder het nieuwe fietspad te liggen. Tegelijkertijd worden ook rioleringswerken uitgevoerd in Heerle, met daarbij een aantal afkoppelingsdossiers voor een aantal woningen.

Eénrichtingsverkeer van Lichtaart naar Poederlee tijdens werken

Gedurende de uitvoeringsperiode dient één rijstrook als werfzone waardoor er enkel in één richting nog doorgaand verkeer wordt toegelaten en dit vanuit Lichtaart richting Poederlee. Voor het verkeer vanuit Poederlee richting Lichtaart komt er een omleiding via Herentals. De Lijn past haar dienstregeling in functie hiervan aan. Bezoekers van Bobbejaanland worden de E34 afgestuurd via Gierle in plaats van Lille. Voor het fietsverkeer is voor beide richtingen een omleiding voorzien via de noordelijk gelegen binnenwegen. Om sluipverkeer op deze route zoveel mogelijke te weren, komt er een tijdelijke tractorsluis ter hoogte van Cawinkel nabij de spoorovergang. Als uitvoeringstermijn zijn 160 werkdagen voorzien. Op het einde van de werken wordt de steenweg volledig afgesloten om aanpassingswerken aan de spoorwegovergang te realiseren en om de nieuwe kruispunten af te werken. Om de uitvoeringsperiode te beperken, werd aan de aannemer opgelegd om met verschillende ploegen gelijktijdig te werken. Zo starten van bij aanvang gelijktijdig de rioleringswerken van Aquafin als de fietspadwerken zowel in het centrum van Poederlee als in het centrum van Lichtaart.

Onafhankelijk toezichter, bereikbaarheidsambtenaar en nieuwsbrief

Naast een onafhankelijke werftoezichter die instaat voor de controle van de kwalitatieve uitvoeringswijze, wordt een bereikbaarheidsambtenaar aangesteld. Deze ambtenaar is het aanspreekpunt voor de plaatselijke bewoners en handelaars die vragen hebben in verband met de bereikbaarheid van hun perceel, timing, signalisatie … Je kan de ambtenaar, Dieter Van Hoof, bereiken via werken.N134@iok.be  of 014 56 27 03. Wie wil, kan zich bij hem, voor de recentste stand van zaken, abonneren op een digitale nieuwsbrief. Op www.lille.be/werkenN134 vind je ook altijd het meest recente nieuws. Handelaars binnen de werfzone ontvangen nog een schrijven om een hinderpremie of sluitingspremie aan te vragen.

Geschiedenis van het project

Wat begon als een fietspadproject, groeide in de loop van de jaren uit tot een werk van circa 5 miljoen euro (incl. btw). In het globale project zijn onder meer ook werken voor Aquafin, de herinrichting van kruispunten en bushaltes en aanpassingen aan nutsleidingen en de spoorwegovergang inbegrepen.

In 2008 gaven de gemeenten Lille en Kasterlee de aanzet voor dit fietspadproject via Module 13. In dit dossier engageerden beide gemeenten zich om de aanlegkosten te prefinancieren om na realisatie deze kosten terug te vorderen van het Vlaams Gewest als wegbeheerder. IOK werd hierbij als studiebureau aangesteld voor opmaak van het ontwerp en de opvolging van de werken. Naast de goedkeuring van het concept via een start- en projectnota, nam het verkrijgen van de vergunningen en de verwerving van de nodige voortuinstroken geruime tijd in beslag. Intussen werd het kruispunt Kapelhof dat een onderdeel vormt van het globale fietspadproject heringericht met daarbij de aanleg van een ventweg voor de veiligheid van de kinderen van de plaatselijke kleuterschool ’t Bosvriendje. Uiteindelijk werd in december 2017 gestart met de procedure voor het aanstellen van een aannemer voor alle overige werken.

Het is een lang proces geweest dat veel tijd en energie heeft gekost, maar in het voorjaar van 2019 kunnen de bewoners op een veilige wijze fietsen langsheen de N134 tussen Poederlee en Lichtaart.